Archieven zoeken

 
English | Nederlands

Archief

Archief van de Staatssecretarie onder Lodewijk Napoleon, 9 juni 1806- 12 juli 1810

Periode: 09-06-1806 tot 31-12-1811
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.01.07. Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: De indices van de Staatssecretarie en opvolgers 1806-1811, 550-558, met 668 de indicateur. Deze indices zijn binnen dit project digitaal raadpleegbaar gemaakt. In de 82-85 een verbaal van renvooi en antwoord. 565 Secrete index 1806-1810 met 566 een klapper daarop. In 566c de secrete agenda 1804-1810. De generale expeditielijsten van deze periode in de 612-624. Ook 631 bevat expeditielijsten. De indices op de verbalen van de minister-secretaris van staat, de raad-secretaris en de eerste secretaris van het Kabinet des Konings achtereenvolgens in de 567, 568 en 569. De laatste band bevat een klapper, samen ingebonden met de index zelf,, 569 en 570. 571 is de index op het verbaal van de Minister vice-president van de Staatsraad.

Besluiten: 1-79 minuten van Koninklijke decreten, besluiten en decisies 1806-1810, met de minuten van uitgaande brieven; 87-239 originele Koninklijke decreten en besluiten. De afzonderlijke verbalen van de ambtsdragers die achtereenvolgens de leiding hadden van de Staatssecretarie zijn 363-377 van juni 1806 -januari 1808 (Minister Secretaris van Staat), met 378 en 379 een net-verbaal juni 1806 - maart 1807, 380-385 van januari 1808 - mei 1809 (raad-secretaris) en 386 van mei 1809 - juni 1810 van de eerste secretaris van het Kabinet des Konings. Hun secrete verbaal, 387, loopt door van juli 1806 tot januari 1809.
Ook de verbalen van de Minister Vice-President van de Staatsraad en van de president van de Ministerraad, die in deze functies de Koning vervingen, zijn ondergebracht in het archief van de Staatssecretarie. Het betreft 388-396 met het verbaal van de Minister Vice-President van de Staatsraad van februari 1808 tot juli 1810 en 396 van de president van de Raad van Ministers 3 december 1809 tot 7 april 1810. Van deze laatste omslag wordt echter in de inventaris aangegeven dat deze ontbreekt. 425-429 bevatten de registers van deliberaties van de Raad van Ministers, met in 430 de geheime deliberaties en in 431 de relatieven bij de secrete deliberaties. Ten slotte is, 432, ook het register van besluiten van de Provisionele Raad van Regentschap, 2-13 juli 1810 in het archief opgenomen.

Correspondentie: De minuten van uitgaande brieven maken deel uit van de Koninklijke besluiten (zie de minuut-reeks). De ingekomen stukken, 241- 343, zijn ingedeeld naar afzender en vervolgens chronologisch geordend. Meer in het bijzonder bevatten 329-332 onder andere rekesten. In advies gehouden stukken zijn terug te vinden in 333-339. Daarnaast bestaat 86 met minuut koninklijke missives juni - december 1808.
Rekesten waarop de Koning antwoord gaf, zijn afzonderlijk behandeld. 80 en 81 bevatten minuten van Koninklijke besluiten op rekesten januari-mei 1808. In 240 niet gelichte besluiten voor rekwestranten, juli 1807 - juli 1810. 397 bevat het verbaal van antwoorden op rekesten door de Minister Secretaris van Staat van december 1807 tot en met februari 1808. Het vervolg, het verbaal van antwoorden op rekesten door de raad-secretaris van januari 1808 tot en met oktober 1809 in de 398-424. 344-355 behelzen de relatieven tot het verbaal van antwoorden op rekesten door de raad secretaris van staat, oktober 1809 - juli 1810.

Geheim: 356-362 secrete besluiten 1806-1810. Zie ook boven, bij de deliberaties van de Raad van ministers.

Diversen: In het supplement zijn behalve minuten van allerlei akten ( 483) onder andere ook stukken van de Raad van Ministers van mei - september 1807 (385) en van de Raad van Ministers van 1809-1810 ( 386-387) opgenomen. Ook vermeldenswaard is het verbaal van de commissarissen inzake Oost-Friesland, van 1807. Daarnaast bevat het supplement allerlei lijsten en registers, met name ook betreffende rekesten, stukken inzake het burgerlijk wetboek en vele zeer belangrijke financiële stukken, zoals algemene begrotingen en generale rekeningen van de schatkist en stukken inzake betalingen.

Tot het archief van de Staatssecretarie behoren op dit moment ook nog alle algemene indices (de "groene" index) van 1798 tot en met 1811, met de bijbehorende klappers en met de indicateur ( 668), evenals secrete agenda's en indices. Deze zijn in deze gids beschreven bij de betreffende andere (deel)archieven. Hetzelfde geldt voor de generale expeditielijsten ( 581-603).

Een gedeelte van het supplement bevat "stukken afkomstig uit de "donkere kamer". Hiertoe behoren 633-646, het archief van de secretaris-generaal van de Staatsraad (afzonderlijk beschreven), 647 het archief van de commissie tot de algemene begroting in vredestijd van 27 februari 1807, 648-649 het archief van de president van de Raad van Ministers (beschreven bij het archief van de Ministerraad), 650 stukken afkomstig J.H. Appelius als secretaris-generaal van de Staatsraad inzake de Staatscourant, 651-656 het archief van de rekestmeester-generaal afzonderlijk beschreven) en het archief van de commissie van onderstand (afzonderlijk beschreven).

Tot het archief van de Staatssecretarie worden nu ook nog de stukken gerekend die zijn ontstaan in de periode van de Lieutenant-Général de l' Empereur en Hollande, van juli tot en met december 1810. Hierbij is echter de grens met de periode van de Gouverneur-Général en Hollande, vanaf 1 januari 1811, niet steeds in acht genomen. Van dit onderdeel van het archief is terwille van het overzicht een afzonderlijke beschrijving gemaakt, zie Archief keizerrijk overgangstijdperk.