Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Bernard Samuel Ries-Stichting

Naam Vereeniging Bernard Samuel Ries-Stichting
Alternatieve namen
  • Samuel Riesstichting (gangbare verkorte naam)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 17 augustus 1885 (oprichting)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Jongens, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het aandenken aan wijlen den Heer Bernard Samuel Ries bij verpleegden en oud-verpleegden van "Megadlé Jethomim" steeds levendig houden.' (Blankenberg)

'Om de oud-pupillen van het Nederlands Israelitisch Jongensweeshuis te ondersteunen.' (V.h. Groenewoud)

Activiteit

De vereniging tracht haar doel 'te bereiken door jaarlijksch aan een of meer hunner [jongens uit het weeshuis Megadlé Jethomim] die zich door ijver en goed gedrag onderscheiden hebben en daartoe door Regenten van gemeld gesticht aangewezen worden, een blijk van aanmoediging uit te reiken' bestaande uit 'een diploma en eene door het Bestuur te bepalen som gelds. De mededeling van de den begiftigde toegedachte onderscheiding geschiedt in eene plechtige vergadering van leden, te houden op of omsteeeks den 17en Aug. van ieder jaar, en waartoe ook de Donateurs toegang hebben. De som gelds wordt door bestuurders rentegevend uitgezet en met de gekweekte rente en het diploma aan den begiftigde uitgereikt bij gelegenheid van zijn ontslag uit het weeshuis.'

Werkt samen met

Megadlé Jethomim, opgericht in 1738 en eveneens gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

in 1900:

Ere-voorzitter: S.B. Ries; Commissie: W. Speijer; S.W. Loopuit; W. Roozelaar; D. Nordheim; D. van Strien; S.J. Vos. (V.h. Groenewoud)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 653.

Rob van het Groenewoud, 'Bronnen voor joodse genealogie en familiegeschiedenis in Nederland in de Bibliotheca Rosenthaliana (2)', http://www.rvanhetg.dds.nl/publicaties/bronnen2.pdf, geraadpleegd op 21 oktober 2010.