Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Diakonessenarbeid

Naam Vereeniging voor Diakonessenarbeid
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 juli 1897 (oprichting)
Einddatum 7 februari 1983 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal, Regionaal
Doelstelling

het beoefenen van Christelijke barmhartigheid ten aanzien van armen en zieken

Activiteit

'Het bezoeken en verplegen van die kranken en armen, voornamelijk in hun eigen woning, door daartoe opgeleide diakonessen. Deze ontvangen ook in hunne woning dagelijksch patiënten, meest kinderen, die gebaad of op andere wijze geholpen moeten worden. Voor zover de geldmiddelen dit toelaten worden aan de zieken ook versterkende middelen verstrekt. De gemeentegeneesheer houdt in de woning der zusters dagelijksch spreekuur voor de patiënten van het bugerlijk armbestuur, waarbij de zusters assisteren.' (Blankenberg)

Werkt samen met

het Utrechtse diaconessenhuis, opgericht in 1844, vanwaaruit de eerste diaconessen naar Hilversum kwamen.

Oprichters

Catherina Philippina Taddel, tezamen met de zusters A.H., S.H. en A.C. Dermout vormden het Comité, dat in 1897 in een Vereniging voor Diakonessenarbeid werd omgezet.

Eigen gebouw (adres)

Als eerste werd een pand aan het Krakebeen door het dames-comité in ingericht voor wijkverpleging en als polikliniekje.

Kort daarna verhuisde men naar de Torenlaan waar een klein ziekenhuis kon worden ingericht, dat sinds opriching van de Vereeniging het Diakonessenhuis werd.

In 1900 werd een nieuwgebouwde villa aan de Neuweg ingericht als Diakonessenhuis. (Van Proosdij)

Koninklijk Besluit 22 juli 1897
Verantwoording gegevens

M.J. van Lieburg, 'Met het beste wat men heeft en kent' De geschiedenis van het Diakonessenhuis Utrecht (Kampen 2000) 41.

C. van Proosdij, 1891-1991 Honderd jaar Hilversumse ziekenhuishistorie (Hilversum 1991) 31-39.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 760.

Opmerkingen

ad begindatum:

Op 1 juli 1892 werd het comité opgericht bestaande uit oprichtsters van de latere vereniging.

ad opheffingsdatum:

Op 7 februari 1983 fuseert het Diakonessenhuis met de Rooms-Katholieke Ziekenverpleging (RKZ) te Hilversum.