Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Centrale vereeniging tot verbetering der Armverzorging in de Israƫlietische gemeente te Rotterdam

Naam Centrale vereeniging tot verbetering der Armverzorging in de Israƫlietische gemeente te Rotterdam
Alternatieve namen
  • ook wel: 'tot verbetering der Armenverzorging' etc.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armoede te voorkomen en te bestrijden door middelen, welke duurzame verbetering medebrengen (Staatscourant)

 

'om binnen de Israëlietische gemeente zoveel mogelijk armoede te voorkomen en te bestrijden door middelen, welke duurzame verbetering kunnen doen ontstaan, door het bevorderen van onderling overleg en samenwerking der bestaande liefdadigheids-vereenigingen' (Blankenberg)

Activiteit

'In hoofdzaak wordt geholpen door rentelooze voorschotten en werk, bij uitzondering door giften in geld; ook wordt het aanleeren van ambachten bevorderd en worden gelden door derden geschonken [en], overeenkomstig het doel van den schenker, uitgereikt. Tevens wordt vanwege de vereeniging onderzoek ingesteld naar den toestand van behoeftigen en inlichtingen naar aanleiding van dit onderzoek verschaft. De hulpzoekenden melden zich aan op de aanmeldings-zittingen, de aanvragen worden door districts-bezoekers onderzocht, terwijl de beslissing bij het bestuur berust. De ondersteunde gezinnen worden elke veertien dagen door de districts-bezoeker bezocht.' (Blankenberg)

Werkt samen met

overige joodse armenzorg-verenigingen in Rotterdam.

Koninklijk Besluit 25 september 1895 nr. 6
Staatscourant

24-10-1895

Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum, erkenningsbesluit en doelstelling:

de Staatscourant van 24 oktober 1895.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Rotterdam in 1917 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid te Rotterdam die aan den armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren deelnemen.'

In: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.

De overige gegevens zijn ontleend aan J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 381.