Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bijzondere Raad Tilburg van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo

Naam Bijzondere Raad Tilburg van de Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam doorgaans 'de Vincentiusvereniging' genoemd
Plaats Tilburg
Provincie Noord-Brabant
Parochie

de Parochies van den H. Dionysius ('t Heike), den H. Dionysius ('t Goirke) en den H. Joseph

Begindatum 18 juli 1881 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Uit het reglement van de Vincentiusvereniging:  

Art. 28. De bijzondere Raad houdt zich bezig met de gewigtige liefdewerken en maatregelen, waarin al de Conferentien der stad belang hebben.

Art. 29. Hij bepaalt de aanwending der fondsen van de gemeenschappelijke kas. Deze kas wordt gestijfd door de buitengewone van elders ontvangen giften, door de inzamelingen op de algemeene vergaderingen van de stad gedaan en de offers, welke de Presidenten, namens hunne Conferentie, op elke zitting aanbrengen.

Zij strekt ter voorziening in de kosten der liefdewerken voor de geheele stad en tot ondersteuning der onvermogendste Conferentien.

Activiteit

De Bijzondere Raad van Tilburg legde zich toe zich toe op de volgende liefdewerken:

Het Secretariaat der Armen, dat hier renteloze voorschotten verschaft.

"De Spijskokerij", primair gericht op 'de bezochte gezinnen' en andere armen, die in de winter gratis tweemaal per week een warmen maaltijd kunnen krijgen.

Het draagt zorg voor de uitbesteding van wezen en oude lieden.

Ook beheert de Bijzonderen Raad een kledingmagazijn.

Het huisbezoek der armen zelf behoorde tot de taak van de deelnemende conferenties, die door de Bijzondere Raad zo nodig hierbij financieel gesteund werden.

Afdeling van

de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Heeft als afdeling(en)

de Conferentie van de H. Dionysius ('t Heike), van de H. Dionysius ('t Goirke), beide opgericht in 1848, de conferentie van de H. Joseph, opgericht in 1880 en die van het H. Hart opgericht in 1900.

Bestuursleden

De eerste bestuursleden van de Bijzondere Raad Tilburg waren:

de presidenten:  J.A.A. Kerstens, 1881-1888 en A.L.J. van Waesberghe, 1888-1901.

de secretarissen: Alph. Janssens, 1881-1891 en Jacq. van Roessel, 1891-1907.

Verantwoording gegevens

ad begindatum, bestuursleden en activiteit:

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 269.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 57.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 357.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 58, 59, 61-82.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13, 14, 21-23.

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 329, 474.

ad einddatum:

geen: www.vincentiusvereniging.nl geraadpleegd op 26 januari 2011

Opmerkingen

Uit het reglement van de Vincentiusvereniging:  

Art. 1. De bijzondere Raad eener stad is samengesteld uit een President, een Vice-President, een Secretaris, een Penningmeester en al de Presidenten en Vice-Presidenten der Conferentien van de stad, en de Presidenten en Vice-Presidenten der bijzondere liefdewerken, die alle conferentien aangaan.

Archief

Het archief van de Bijzijndere Raad maakt deel uit van de archieven van de St. Vincentius- en Elisabethvereniging te Tilburg 1848-1981/1992, die onder toegangsnummer 189 worden bewaard in het Gemeentearchief Tilburg.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de Vincentiusvereeniging te Tilburg over de periode 1880-1979 in dossier nrs. 892-893 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Tilburg
Naam collectie Archief van de Bijzondere Raad van de St. Vincentiusvereniging, 1881-1981
Beheersnummer 189
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Statuten ja

Acte van inlijving in de vereniging 1881.

Reglementen ja

Reglementen van de Vereniging van de H. Vincentius van Paulo 1893, met bijlage.

Ledenlijsten ja

Naamlijsten der leden van den bijzonderen raad en conferentiën te Tilburg 1881-1935;

Lijsten, houdende opgave van bestuur en leden van de hoofdraad en opgave van de verschillende bijzondere raden en conferenties in den lande met vermelding van de datum van inschrijving, naam van de president en tijdstip van vergadering 1897-1955.

Notulen ja

Notulen van de vergaderingen van de bijzondere raad, van het bureau van de bijzondere raad en van de algemene ledenvergadering 1881-1915.

 

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen 1883-1900, 1898 ontbreekt.

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1881, 1890, 1907 enz.

Overige stukken ja

Verslag van de feestviering ter gelegenheid van het vijf- en- twintig jarig bestaan der Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo 1873.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Hoppe, P. van, 'Instellingen ter bestrijding en voorkoming van armoede in de periode 1850-1900', in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt en H.A.J.M. Schurink (reds.), De opkomst van Tilburg als industriestad; anderhalve eeuw economische en sociale ontwikkeling (Tilburg 1958).
  • Rooy, N. de, Kroniek ener eeuw; geschiedenis en ontwikkeling van de St. Vincentius Vereniging in Nederland (z.p. 1948).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Neesen, K., Honderd jaar achter de kaart gekeken, bijzondere raad Tilburg van de St. Vincentiusvereniging (Tilburg 1981).
  • Herdenking van het honderdjarig bestaan van de Vereniging van de H. Vincentius à Paulo te Tilburg 1848 - 16 Januari - 1948 (z.p. 1948).
  • Jaarlijksch verslag van den bijzonderen raad der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo van de conferentiën van Tilburg over ... (z.p. 1881).
  • Verslag der feestviering ter gelegenheid van het vijf-en-twintig-jarig bestaan der Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo te Tilburg (Tilburg 1873).