Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Paulus-Vereeniging te Oud- en Nieuw-Gastel

Naam St. Paulus-Vereeniging te Oud- en Nieuw-Gastel
Plaats Oud en Nieuw Gastel
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 12 september 1899 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het matigen van het drankgebruik o.m. door van het 'namiddag-drinken' af te zien

Activiteit

Het opsparen van het borrelgeld voor een spaarkas; het verspreiden van stichtelijke, tot matigheid opwekkende, circulaires, het oprichten van volkskoffiehuizen, het voeren van actie om op andere dagen het loon uit te betalen; het bieden van culturele en muzikale activiteiten in verenigingsverband als alternatief voor het kroeglopen.

Afdeling van

de Bond van St. Paulus-Vereenigingen, opgericht op 4 november 1899 en gevestigd te Den Bosch.

Oprichters

J.F. Vlekke

Bestuursleden

Eerste bestuur: burgemeester A. Mastboom, president en M. Kuypers, secretaris.

Koninklijk Besluit 11 januari 1900 nr. 12
Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding en bestuursleden:

ontleend aan Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 326.

ad doelstelling, activiteit, levensbeschouwing en richtgroep:

ontleend aan G. Brom, De nieuwe kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland 1895-1907 (Helmond 1909) 92.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant 1899.

 

Opmerkingen

ad leden:

In Oud Gastel werd bij de oprichting een klasse B ingevoerd, voor afschaffers. Dit betekende volgens Theunisse achteraf een bres in de Paulusbond en een doorbraak naar het Kruisverbond.

Tot 1901, toen in het leerlooiersdorp Dongen een Paulusvereeniging werd opgericht, bleef de Gastelse vereniging het enige matigheidsgenootschap in het bisdom Breda.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief