Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Hulpbank te Amersfoort

Naam Hulpbank te Amersfoort
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 1868 (eerste vermelding)
Einddatum 1938 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bevordering en ondersteuning van handel, nijverheid en landbouw binnen het ressort van het Departement Amersfoort der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, door het verstrekken van geldelijke voorschotten tegen matige rente (Goossens)

Activiteit

het verlenen van voorschotten om behoud van arbeid mogelijk te maken

Werkt samen met

en is een dochtervereniging van het Departement Amersfoort der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Oprichters

de leden van het Departement Amersfoort der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Koninklijk Besluit 4 oktober 1868 nr. 1; 28 augustus 1871 nr. 11
Staatscourant

15 oktober 1868, 14 september 1871

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
78
Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

vermeld in Th.A. Fruin, 'Ontstaan en problemen van het Volkscredietwezen in Nederland' in: L.J. de Bruyn Kops (red.), De Economist.Tijdschrift voor alle Standen tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van Staatshuishoudkunde, 87ste jng. (1938) 787.

Opmerkingen

ad richtgroep:

werkloze ambachts- werklieden, ook preventief.