Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, afdeling Haarlem

Naam Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, afdeling Haarlem
Alternatieve namen
  • Nederlandsche Vrouwenbond, afdeling Haarlem (gangbare verkorte naam)
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1885 (oprichting)
Einddatum 1947 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Verhooging van het zedelijk bewustzijn. (Goossens)

Nader omschreven in de formulering van de grondbeginselen:

'De Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn heeft tot grondbeginsel dat er één zedenwet is voor man en vrouw, en dat waar twee menschen zondigen beider schuld even groot is, en het eene groote onrechtvaardigheid is dat de vrouw hier alleen voor zou boeten.

De leden van de Bond moeten trachten met Gods hulp, de gedaalde levenstoon der gansche maatschappij op te heffen en ten strijde te trekken tegen alles wat laag is en den menschen onwaardig.

Zij moeten trachten het zwakke te beschermen en het gevallene op te heffen.

Ten 2e: de Nederlandsche Vrouwenbond stelt zich op het standpunt, dat ook de Federation Abolitionniste Internationale inneemt dat alle wetten die medewerken om de prostitutie te regelen, verkeerd zijn omdat men daardoor van hoger hand de reglementering en wat daarmede annex is sanctionneert.' (De Ned. Vrouwenbond 3,4)

 

Activiteit

Het op lokaal niveau propageren van de grondbeginselen d.m.v. het sturen van adressen aan stadsbesturen en het organiseren van plaatstelijke bijeenkomsten.

Daarnaast vormde het 'voorkomen en redden' een belangrijke activiteit.

In 1887 werd door het bestuur van de vereniging het 'Te Huis voor Vrouwen' opgericht en in beheer genomen. Het was gevestigd op de Parklaan. In 1901 werd het tehuis overgedragen aan de afdeling Haarlem van de Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes.

 

Afdeling van

Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, opgericht in 1883 en gevestigd te Den Haag.

Bestuursleden

bestuursleden in 1891:

de dames Escher, Bierens de Haan, Quarles van Ufford-Teding van Berkhout en Moeton te Haarlem en Mevr. Bijleveld, te Overveen.

Staatscourant

15 december 1886

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan data m.b.t. de landelijke vereniging, zoals afkomstig uit de brochure: De Ned. Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn: ontstaan, organisatie en werkwijze (z.p. 192X). Uitgave van de Vrouwenbond.

oprichtingsdatum en bestuurs)leden:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem 1891 1e jng. (Haarlem 1891) 169.

ad laatste vermelding:

ontleend aan het Jaarboekje voor de Stad Haarlem 1904 14e jng. (Haarlem 1904) 337.

 

 

 

Opmerkingen

ad activiteit (het beheer van het 'Te Huis'):

De doelstelling van het 'Te Huis' was 'aan vrouwen uit den dienstbaren stand op min kostbare wijze een veilig onderkomen te verschaffen en verleiding tot onzedelijkheid of geldelijk bedrog te voorkomen. Het huis staat open voor ieder, onverschillig van welke godsdienstige gezindheid, die bij het verlaten van een dienst of gasthuis, zonder dadelijke plaatsing is of, van elders gekomen, een dienst zoekt.' (Jaarboekje)

 

ad leden:

'De afdeeling Haarlem (...)  telt 238 leden. De contributie bedraagt voor gewone leden minstens f. 0,50 en voor begunstigers minstens f. 2,50 's jaars.' (Jaarboekje)

ad richtgroep:

prostitutees, vooral ook preventief

ad einddatum van de landelijke vereniging:

In 1948 fuseerde de Vrouwenbond met de Nederlandse Middernachtzending Vereniging tot Vereniging Zedenopbouw, waarvan de naam snel werd veranderd in De Hendrik Piersonvereniging, welke later in een stichting werd omgezet.