Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden

Naam Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1879 (eerste vermelding)
Einddatum 1879 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (landelijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'(Protestantsche) medebelijderen, die wel de geschikte hoedanigheden of aanleg hebben, om gelukkige leden in de zamenleving te worden, maar daartoe buiten staat zijn uit oorzake van bekrompene omstandigheden, buiten hun toedoen, door dadelijke hulp, vooral in den landbouw, tot een vast bestaan te helpen, en alzoo in staat te stellen, om nuttige leden hunner gemeente te worden'.

Activiteit

het financieel en anderszins steunen van de landelijke vereniging haar doel te bereiken

 

(Die doelstelling luidde: 'ten behoeve van de zoodanigen [hierboven omschreven] aan te koopen of aan hen de nodige voorschotten voor niets te doen tot het aankoopen van de vereischte landerijen, woningen en verdere noodwendigheden; echter onder bepaalde voorwaarde, dat zij, het zij het aangekochte zelf, het zij bij gedeelten en op vaste tijden, den prijs der voor hen aangekochte goederen, of de aan hen voorgeschotene gelden, zullen terug geven.')

Afdeling van

de (landelijke) Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, opgericht in 1822 en gevestigd te Breda.

 

Bestuursleden

bestuurder: W.J. Van Rijsoord van Meurs;

correspondenten: dr. A.H. Blom, D. Pijzel en W.J. Van Rijsoord van Meurs.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, levensbeschouwing, en leden:

gegevens ontleend aan de inventaris van het archief van de landelijke vereniging en aan

W. de Vries, 150 Jaar Welstand De Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972.

ad eerste en laatste vermelding, (bestuurs)leden en aantal leden:

Adresboek van Dordrecht, 1879.

Opmerkingen

ad leden:

Vrouwen konden alleen donatrice worden, geen lid; het aantal leden was in 1879: 26. (Adresboek)

inkomsten:

Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap bedroeg f. 5,25 'en voorts jaarlijks in de maand Januarij, eene toelage van gelijke somma'.
Andere inkomsten uit legaten, collecten e.d.m.