Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Utrecht

Naam Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Utrecht
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1851 (oprichting)
Einddatum 1955 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Zoveel hulpbehoevende en verwaarloosde knapen, mits tot een der Protestantsche kerkgenootschappen behoorende, als de beschikbare fondsen toelaten, in eene Landbouwkolonie te vereenigen en voor hun onderhoud en hunne opvoeding, gedurende eenige tijd te zorgen. (...)' (Dekker)

In 1889 werd het doel van Mettray als volgt geformuleerd: 'Nederlandsch Mettray neemt onvermogende knapen op, die verwaarloosd zijn of zichzelve verwaarloozen, tot één der Protestantsche kerkgenootschappen behooren, gezond en zonder gebreken zijn, niet jonger dan 9 en niet ouder dan 14 jaren.' (Onesimus 1889)

Activiteit

Het financieel mede mogelijk maken protestantse jongens van 9 tot 13 [later 14] jaar op te vangen en op te voeden in de eigen instelling, 'Nederlandsch Mettray' te Eefde, waar zij bovendien onderwijs kregen. 'Als zij den tijd van het geregeld schoolgaan achter zich hebben worden zij opgeleid voor landbouwer, tuinier, ambachtsman en ook wel voor onderwijzer, kantoorbediende of militair.' (Van Ebbenhorst)

'Zooveel malen, als de contributiën, door eene Afdeeling gestort, f. 90 bedragen, zóóveel jongens kan die afdeeling plaatsen, ieder tegen f. 80 per jaar. Heeft de Afdeeling geen plaats meer beschikbaar, of wenscht iemand buiten alle afdeelingen om een knaap naar de stichting te zenden, dan is het vereischte bedrag jaarlijks f. 150.' (Onesimus)

Afdeling van

de landelijke Vereeniging Nederlandsch Mettray, opgericht in 1850 en gevestigd te Rijsselt bij Zutphen.

Bestuursleden

voorzitter: mr. H.G. Römer in 1882-1887; mr. W.J. Rooyaards van den Ham in 1888;

penningmeester/secretaris: mr. R. Melvil baron van Lijnden in 1882; mr. W.H.J. Rooyaards in 1888.

Algemene leden:

in 1882: mr. W.J. Rooyaards van den Ham, jhr. mr. W.N. de Pesters en mr. J.J. Metelerkamp.

in 1887: W.J. Rooyaards van den Ham, mr. J.J. Metelerkamp en mr. R. Melvil baron van Lijnden.

In 1888: mr. J.J. Metelerkamp, mr. R. Melvil baron van Lijnden en mr. C. de Wilde.

Verantwoording gegevens

Algemeen:

J.H. Dekker, Straffen, redden en opvoeden. Het ontstaan en de ontwikkeling van de residentiële heropvoeding in West-Europa, 1814-1914, met bijzondere aandacht voor "Nederlands Mettray" (Assen/Maastricht 1985).

ad bestuursleden en activiteit:

Onesimus, jaarboekje van Nederlandsch Mettray (Amsterdam) jrg. 1882 en 1889.

ad activiteit:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 79-80.

ad begin- en einddatum:

de 'Lijst met afdelingen', als bijlage gevoegd bij de inleiding van de inventaris van het archief vande Vereeniging Nederlandsch Mettray, vermeldt als jaartallen van deze afdeling: 1851-1955.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)

ad leden:

'Medestichters zijn, die eene gift verstrekken van f. 50 of meer.

Leden zijn, die jaarlijksch f. 5 bijdragen.

Begunstigers zijn, die eene jaarlijksche bijdrage van f. 3,65 geven.' (Onesimus 1887)

Archief

Achiefstukken van de afdeling Utrecht van de Vereeniging Nederlandsch Mettray wordt onder toegangsnummer 26 bewaard in het Utrechts Archief, als deel van het familiearchief des Tombe.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Utrechts Archief
Naam collectie Familiearchief des Tombes
Beheersnummer 26
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Reglementen ja

Reglement van de vereniging Nederlandsch Mettray te Eefde, 1881. In tweevoud.

Ledenlijsten ja

Lijsten van leden en contribuanten met vermelding van hun jaarlijkse bijdrage (ca. 1850), 1874-1902;

Overzichtstabellen van de vereniging Nederlandsch Mettray en van de afdeling Utrecht, 1853-1861;

Inschrijvingsbiljetten van leden en begunstigers, 1851-1865, 1886 en z.j.

Het bevat:

Stukken betreffende de oprichting van de landelijke vereniging Nederlandsch Mettray, met lijsten van "medestichters" te Utrecht, 1849-1851.

Correspondentie ja

Stukken ingekomen bij de afdeling Utrecht, afkomstig van de commissarissen van Nederlandsch Mettray, 1851-1902;

Correspondentie van het bestuur van de afdeling Utrecht betreffende de opname van jongens, 1851-1902.

Financiƫle stukken ja

Staat van de legaten vermaakt aan de vereniging Nederlandsch Mettray, 1853-1858;

Tienjarig overzicht van de financiën van de vereniging Nederlandsch Mettray, 1851-1860;

Rekeningen van de afdeling Utrecht van de vereniging Nederlandsch Mettray, 1874-1901.

Overige stukken ja

Lijkrede gehouden bij de begrafenis van C.D. Schuller, medestichter der vereniging Nederlandsch Mettray, 1860;

E. Laurillard: Nederlandsch Mettray, Amsterdam 1886, gedrukt;

Stukken betreffende de voor rekening van de Utrechtse afdeling op Rijsselt geplaatste jongens.

Opmerkingen algemeen

Uit de inleiding van de inventaris:

'Een door Jacob Willem des Tombe toegevoegd archiefje is dat van de Utrechtse afdeling van de vereniging Nederlandsch Mettray te Eefde. Waarschijnlijk heeft hij er zich over ontfermd, toen er onzorgvuldig mee werd omgesprongen. Het is niet bekend dat hij enige bestuursfunktie in de afdeling heeft bekleed'.