Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden

Naam Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1871 (eerste vermelding)
Einddatum 1997 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten, Mannen (algemeen), Vrouwen (algemeen)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de te Amsterdam wonende blinden zonder onderscheid van kunne of geloofsbelijdenis, die niet in eene der reeds bestaande inrichtingen kunnen worden opgenomen, in hare inrichting op te nemen, tot wering van bedelarij, en ter voorziening in hunne stoffelijke en zedelijke belangen (Goossens)

Activiteit

Het instandhouden van een inrichting waar 'mannen (...) onder meer het maken van borstels, matten en manden [leerden], de vrouwen (...) onderricht [kregen] in het breien. De eersten verdienden hiermee een rijksdaalder; de vrouwen ontvingen een lager loon, namelijk f 1,25. (inleiding inv. over de vroege periode)

Het oprichten en instandhouden van de in de doelstelling omschreven inrichting, waar 'meer dan 150 personen zonder onderscheid van godsdienstige gezindte, zoowel mannen als vrouwen, in ruime gezellige lokalen van 's morgens 9 uur tot 's namiddags 4½ gelegenheid [vonden] zich nuttig bezig te houden met handenarbeid als: het maken van matten, manden, rietvlechten en stoelematten, terwijl de vrouwen allerlei breiwerk vervaardigen'. (Tijdschrift)

Oprichters

D. Bakker Jz.

Bestuursleden

Het eerste bestuur werd gevormd door de heren D. Bakker Jz., H.J. Dibbetz en D. de Vries. (inventaris)

'In het bestuur van de Vereniging hadden, geheel volgens de charitatieve traditie van de 19de eeuw, de notabelen van de stad zitting; in de geschiedenis van de Vereniging komen we de namen tegen van leden van o.a. de families Van Eeghen, Boissevain, Van Marle, Van Heemskerk, Van Heemstra en Sillem'. (inventaris)

Eigen gebouw (adres)

Bakker startte de inrichting in een huurwoning in de Pieter Jacobstraat; in 1868 verhuisde de inrichting naar de Warmoesstraat; in 1873, nadat de verenigingsvorm was aangenomen, verhuisde men naar de Prinsengracht, en in 1877 naar 'De Koning van Polen' op de Herengracht. (....) in dit jubileumjaar [1890] waren er op de Herengracht 143 personen werkzaam, waardoor ook deze behuizing te klein werd. (....) In 1891 maakte een legaat van ds. A. Dekkers uit Apeldoorn het mogelijk een pand met omringende grond op de Plantage Middenlaan te kopen. Het pand zelf werd gesloopt, en een nieuw huis werd gebouwd, waarin ruimte kwam voor een magazijn, een woning voor de directeur, en een vergaderkamer.' (inventaris)

Koninklijk Besluit 4 juni 1871 nr. 6; 1899
Staatscourant

21-06-1871

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
167
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 852.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 35.

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

ad Koninklijk Besluit:

behalve aan Goossens ook ontleend aan het register van de Staatscourant van 1899

Opmerkingen

ad begindatum:

In 1865 werd de inrichting gestart en het eerste bestuur gevormd; in 1871 werd de verenigingsvorm aangenomen.

ad laatste vermelding:

Deze is ontleend aan de inleiding van de inventaris van het verenigingsarchief: 'In 1997 werd het archief van de Vereniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden geschonken aan de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam'. Waarschijnlijk bestaat de vereniging nog steeds.

ad levensbeschouwing:

De inrichting was toegankelijk was voor blinden van alle gezindten, maar droeg zelf een sterk christelijk karakter.

ad inkomsten en uitgaven:

'De kosten, die gemaakt werden voor huishuur, lonen en materiaal voor de producten, werden betaald met de inkomsten uit giften, collectes en andere vrijwillige bijdragen.' (inleiding inv.)

ad publicaties van de vereniging:

Smallegange's publicatie bevind zich in het archief van de vereniging.

Archief

Het archief van de Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden 1865 - 1987 wordt onder toegangsnummer 1390 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Vereniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden 1865-1990
Beheersnummer 1390
Toegang inventaris
Notulen ja

Notulen van het bestuur van de Vereniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden.1878-1928 enz.

Vergaderstukken van de Vereniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden.1889, 1891-1892, 1896, enz.

(uit: Stukken afkomstig van de vereniging tot werkvershafing aan hulpbehoevende blinden)

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen van de Vereeniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden.1865/66-1869/70, 1873/1874-1895, 1900/1901-1918.

Audio-visuele elementen ja

foto's van H.J. Dibbetz, bestuurslid 1867-1874, Crommelin en T. H. van Eeghen, bestuurslid 1898-1930.

Financiƫle stukken ja

Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschappen aan de Vereniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden en aan de Vereniging Blinden-Penning, alsmede betreffende het beheer. 1877 - 1987. (uit: stukken afkomstig van de gezamenlijke administratie van de Vereniging en de stichting)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag van de Vereeniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden gevestigd te Amsterdam (Amsterdam 1877-).
  • Smallegange, H., Honderd jaar werkende blinden in Amsterdam: 1865-1915-1965 "Plantage", "Blindenpenning" (Amsterdam 1965).