Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Laurentius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Laurentius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Dongen
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Laurentius

Begindatum 16 mei 1892 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.' 

 

'Bedeelende armenzorg(...).' (Blankenberg)

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Dongen van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Bestuursleden

president: niet vermeld in 1894, C. van Baal in 1899 en 1903;

vice-president: niet vermeld in 1894, C. Bressers in 1899 en 1903;

tweede vice-president: niet vermeld in 1894, C. Vermeulen in 1899 en 1903;

secretaris: niet vermeld in 1894, C. Kanters in 1899 en 1903;

penningmeester: niet vermeld in 1894, C. van Campenhout in 1899 en 1903;

magazijnmeester: niet vermeld in 1894, C. Sprangers in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad begindatum en bestuursleden:

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 43.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 340.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 328.

ad einddatum:

geen, de vereniging bestaat nog (of weer); zie www.vincentiusvereniging.nl (geraadpleegd op 26 januari 2011)

Archief

Het archief van de Conferentie van de H. Laurentius over de periode 1891-1985 wordt onder toegangsnummer 938 bewaard in het Regionaal Archief Tilburg.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de conferentie van de H. Laurentius over de periode 1891-1911 in dossier nr. 204 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Tilburg
Naam collectie Vincentiusvereniging van de parochie H. Laurentius te Dongen, 1891-1985
Beheersnummer 938
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 1,25 m
Financiƫle stukken ja

Kasboeken, 1891–1965, 10 delen;

Grootboek, 1892-1925, 1 deel.

Overige stukken ja

Statistische opgaven, opgemaakt ter doorzending aan de Hoofdraad, met bijlagen, 1891-1958, 1 omslag.