Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement Utrecht

Naam Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas, departement Utrecht
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Parochie

Begindatum 11 oktober 1844 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

"de handhaving en ondersteuning der aangelegenheden van het Protestantisme in Nederland" (artikel 2 der statuten) en met name gericht tegen uitbreiding van het gezag van "Rome"

Vijf jaar later spraken de nieuwe statuten van "de handhaving en ondersteuning der aangelegenheden van het protestantisme in Nederland", zonder verwijzing naar "Rome".

 

Activiteit

'Als één der belangrijkste middelen om de zaak van het protestantisme te steunen, zag zij geldelijke steun aan behoeftige personen en aan kleine protestantse gemeenschappen in overwegend katholieke streken. Het geld werd ingezameld door de departementen.' (inleiding inventaris)

Aangesloten bij

de landelijke Protestantsche Vereeniging onder de zinspreuk Unitas, opgericht in 1842 en gevestigd te Den Haag

Bestuursleden

Het eerste bestuur werd gevormd door ds. J. van Hoogstraten (praeses), mr. H.A.R. Vosmaer (scriba), mr. J.J.D. Nepveu (thesaurier) en ds. R. Rodenburgh Mentz (lid).

Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan

de inventarissen van de archieven van de departementen Utrecht en Den Haag

W. de Vries, 150 jaar welstand: de Maatschappij bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden, 1822-1972 (Tilburg 1972) 213-233.

Opmerkingen  

Archief

Het archief van het departement Utrecht van de Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas 1844-1938 wordt onder toegangsnummer 821-6 bewaard in het Utrechts archief (inventaris 0,5 m.; openbaar).

 

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Utrechts Archief
Naam collectie Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk 'Unitas' departement Utrecht
Beheersnummer 821-6
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Statuten ja

Statuten, 1842-1908. Gedrukt. Met "memorie tot toelichting", "korte inhoud" en "uittreksel", z.j.

Ledenlijsten ja

Lijst van leden van het Departement Utrecht. Met lijst van de verschillende gewestelijke en departementale besturen, 1851

Lijst van secretarissen van de verschillende departementen, 1852

Notulen ja

Notulen van de bestuursvergaderingen, 1844-1920

Notulen van de Algemene vergaderingen, 1848-1879

Ingekomen verslagen van de Algemene (landelijke) vergaderingen. Gedrukt, 1843-1938

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen over 1845-1871

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1847-1931

Financiƫle stukken ja

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven over 1844-1898. Klad

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven over 1869-1925

Overige stukken ja

"Waarom is de deelneming aan de pogingen der Genootschappen ter verdediging van het protestantisme in Nederland niet groter?", tekst van een toespraak van ds. H.L. Oort. Gedrukt, 1852

"Woord van Unitas aan de protestantsche mannen en vrouwen in Nederland". Gedrukt, 1863.1 katern

"Openlijke verklaring, namens de protestantsche genootschappen in Nederland, Welstand, Unitas, Hulpbetoon en Phylacterion, in antwoord op den apostolischen brief van paus Pius IX aan alle protestanten en andere on-katholieken", 1869