Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland

Naam Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1885 (eerste vermelding)
Einddatum 1942 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Onderwijzers en leraren, Predikanten
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

1. Om aan weduwen, weezen of andere nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, Colporteurs van Bijbel- en Tractaatgenootschappen, en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland, binnen zekeren tijd na hun overlijden, eene uitkering in eens te verstrekken; 2. om aan de bedoelde Weduwen en Weezen bovendien eene jaarlijksche toelage te verleenen; 3. om over deze Weduwen en Weezen een Christelijk patronaat uit te oefenen. (Goossens)

Activiteit

'Het bedrag der jaarlijksche toelagen wordt geregeld naar de inkomsten en jaarlijks door het bestuur, in overleg met de commissie van toezicht en advies, bepaald; maar gaat de som van drie honderd gulden voor eene weduwe niet te boven.

Voor ieder kind, beneden de 18 jaren, ten laste eener weduwe, wordt 1/10 van de weduwe-toelage verstrekt; voor elk ouderloos kind, niet in een gesticht van liefdadigheid opgenomen, wordt 1/5 dier toelage aan den voogd of verzorger gegeven.

 

Koninklijk Besluit 20 september 1885 nr. 28
Staatscourant

01-12-1885

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
437
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 917-8.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

ad leden:

predikanten/leraren, ook: niet belanghebbenden

ad richtgroep: belanghebbende predikanten/leraren en hun nabestaanden.

 

leden:

Bij de aanvaarding van het lidmaatschap en voorts telkens, wanneer een lid overleden is, betalen de overige leden f 1 voor het Uitkeeringsfonds en voorts jaarlijks f 3 voor het Hulpfonds en f 1 voor de Administratiekas. Voor elk kind beneden de 18 jaar wordt jaarlijks f 0.30 betaald aan het Hulpfonds. (....) Over het 13de boekjaar (Sept. 1897-1898) werden ondersteund 14 weduwen en 17 kinderen; de toelage werd berekend naar f 170 voor elke weduwe en f 17 voor ieder kind.' (Blankenberg)

ad publicaties van de vereniging:

Bovengenoemde jaarverslagen zijn te raadplegen in het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit.

 

In de database wordt Blankenberg's motiverering om instellingen als deze - opererend op de grens van onderlinge hulp en weldadigheid - op te nemen, gevolgd:

'Wij hebben gemeend hier alleen die vereenigingen te moeten opnemen, die hetzij ook anderen dan de deelgerechtigden (zij het slechts bij wijze van uitzondering) tot het genot eener uitkeering toelaten, hetzij den ondersteunden (leden) geen recht op uitkeering geven, hetzij eindelijk de gelden, voor de ondersteuning bestemd, voor een belangrijk deel niet vinden uit eigen middelen, maar uit erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies, vrijwillige bijdragen, enz. in één woord, uit anderer weldadigheid.' (p. 899)

Archief

In het Stadsarchief Amsterdam bevinden zich in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers (toegangsnummer 400) enkele archiefstukken m.b.t. de vereniging "Zarfath" over de periode 1916 - 1942.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag/Vereeniging "Zarfath", tot steun van nagelaten betrekkingen van evangelisten, godsdienstonderwijzers, enz. in Nederland over het boekjaar ... (Amsterdam 1892 -).
  • Vereeniging 'Zarfath' tot steun van nagelaten betrekkingen van evangelisten, godsdienstonderwijzers, agenten van christelijk vereeniging, colporteurs van bijbel- en traktaatgenootschappen en weezen- en ziekenverplegers in Nederland, jaarverslag over het 10e, 11e boekjaar (Amsterdam 1894/95, 1895/96).