Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van ambachten en handwerken onder de Israëlieten

Naam Vereeniging tot bevordering van ambachten en handwerken onder de Israëlieten
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 3 januari 1847 (oprichting)
Einddatum 1869 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Jeugd 12-21, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'den minvermogende [Israëliet], door arbeidzaamheid en maatschappelijke en godsdienstige pligtsbetrachting, tot een nuttig lid der maatschappij te vormen (...) "het opkomend geslacht" [van het joodse deel van de bevolking] (...) door zedeljke en stoffelijke ontwikkeling (...) de voorregten van de andere nijvere klassen onzer stad te doen deelen.' (Coronel)

Activiteit

'De jongelieden, wier ouders het meeste behoefte tot dien steun hebben, worden, naar hunnen aanleg, op verschillende ambachten besteed, zij worden van kleederen en het noodige gereedschap voorzien en den ouders wordt nog eene ondersteuning in geld gegeven, om, door het bevorderen van reinheid en welvoegelijkheid bij hunnen kinderen, het bestuur in zijne pogingen te onderschragen.' (Coronel)

Werkt samen met

Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Middelburg, opgericht in 1851 en en jaar later weer ontbonden. (inventaris)

Bestuursleden

In 1858:

Victor van Lissa, voorzitter, Abraham Isaak van Emden, Abraham Philip Hartloper en Alexander Hendrix.

Verantwoording gegevens

S. Coronel sr., Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar (Middelbrug 1859) 339-340.

gegevens, waaronder de oprichtings- en opheffingsdatum, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

ad bestuursleden:

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1858 (Middelburg 1858). Geen vermelding in de jaarboekjes voor 1875 en 1880.

Opmerkingen

begindatum:

De vereniging bestaat volgens Coronel in 1858 'omstreeks 12 jaar' (p. 338), de inleiding van de inventaris vermeldt 3 januari 1847 als oprichtingsdatum.

De joodse burgerij voelde de noodzaak om deze vereniging op te richten als gevolg van 'de zich van dag tot dag verminderende middelen van bestaan onder dat deel van de bevolking dat grootendeels van de kleinhandel leeft'. (Coronel)

In Amsterdam en Den Haag is de Vereeniging tot bevordering van ambachten en handwerken onder de Israëlieten een soort dochtervereniging van de plaatselijke afdelingen van de Maatschappij tot nut der Israëlieten. Zie de statuten (inv. nr. 339).

De afdeeling Middelburg van die maatchappij werd opgericht op 12 Januari 1851, en bij gebrek aan deelname, in de algemeene vergadering van 17 October 1852 weer ontbonden. Het archief werd waarschijnlijk kort na die datum gedeponeerd in het archief der Ned.-Isr.-Hoofdsynagoge te Middelburg. (inleiding inventaris)

Archief

Het archief van de Vereniging tot bevordering van ambachten en handwerken onder de Israëlieten te Middelburg is gedeponeerd bij het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Middelburg 1704-1996, dat onder toegangsnummer 55 wordt bewaard in het Zeeuws Archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Zeeuws Archief
Naam collectie Het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Middelburg 1704-1996
Beheersnummer 55
Toegang inventaris
Notulen ja

Notulen, 1847-1850, 1857-1869.

Jaarverslagen ja

Rekening en verantwoording over 1862, 1864, 1867, 1868, 1869.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1848-1851.

Financiële stukken ja

Quitanties, 1862-1864, 1866-1869.

Opmerkingen algemeen

'Deze vereeniging, opgericht 3 Januari 1847, tot het in den naam omschreven doel, is waarschijnlijk bij gebrek aan contribuanten verloopen (zie notulen 4 April 1869.' (inventaris)