Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Patronessen Vereeniging toegevoegd aan H.H. diakenen der Nederd. Herv. gemeente

Naam Patronessen Vereeniging toegevoegd aan H.H. diakenen der Nederd. Herv. gemeente
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1894 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'behoeftige personen of gezinnen der N.H. gemeente te bezoeken en acht te geven op hunne levenswijze en op de opvoeding hunner kinderen ten einde hun stoffelijk en zedelijk welzijn te bevorderen zooveel mogelijk zonder het geven van ondersteuning' (Blankenberg)

Activiteit

'Er zijn zoveel dames-afdeelingen als er diaken-armverzorgers zijn. Aan elke patronesse worden hoogstens 4 huisgezinnen of bijzondere personen toegewezen. Er is een bureau van werkverschaffing, dat hoofdzakelijk voor vrouwen en meisjes werkt; wekelijks één zitting.' (Blankenberg)

Werkt samen met

de diaconiën van de Nederlands-hervormde kerk

Oprichters

mej. J.A. Kosters

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 365.

ad begindatum en oprichtster:

Op de website http://www.geneaservice.nl/ar/2002/ar-203.html treft men de 'Annonce Revue waarin de volgende mededeeling over Mej. J.A. Kosters op het zoekwoord Patronessen Vereeniging: 'Zij stichtte  (...) in 1894 de Patronessen Vereeniging voor armenzorg (...).'

Opmerkingen

'Voor bedeeling (...) moet men minstens één jaar in de gemeente gewoond hebben, bij wangedrag geen ondersteuning. (...) Over onderstand beslissen diakenen.' (Blankenberg)