Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Volksbond

Naam Christelijke Volksbond
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 11 december 1889 (oprichting)
Einddatum 1933 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art.2 luidt: "hij [de Christelijke Volksbond] streeft, met verwerping van de leer der sociaal-democratie, naar eene vreedzame oplossing van het maatschappelijk vraagstuk, en in het bijzonder naar de verheffing van den werkmansstand".

Activiteit

De bond trachtte dit doel te bereiken:

a. door het houden van samenkomsten aan de bespreking der maatschappelijke vraagstukken gewijd,

b. door het uitgeven van geschriften om de beginselen van den bond te verspreiden,

c. door het oprichten en instandhouden van een werkbureau voor werkzoekenden, die na grondig onderzoek aan werkgevenden worden aan bevolen,

d. door andere wettige en geoorloofde middelen. (Falkenburg 427)

 

Werkt samen met

de Vereeniging Armenzorg te Den Haag, opgericht in 1891, waarmee een uiterst praktische samenwerking bestond op het terrein van de werkverschaffing zowel aan mannen als ook aan vrouwen.

Oprichters

de Nederlands-hervormde predikant F. van Gheel Gildemeester en B.P. Huurman

Bestuursleden

in 1890-1891:

Dr. F. van Gheel Gildemeester, voorzitter, Bastn. P. Huurman, 1e ondervoorzitter, mr. J.W.H.M. van Idsinga, 2e ondervoorzitter, J.P. van der Haas, secretaris, F. Harte, penningnmeester en de heren D. van Beusekom en S. Verhoef.

in 1894-1895:

Dr. F. van Gheel Gildemeester, voorzitter, Bastn. P. Huurman, 1e ondervoorzitter, mr. J.W.H.M. van Idsinga, 2e ondervoorzitter, A. Kruyt, secretaris, J.P. van der Haas, penningmeester en de heren P.van Pijlen, J. 't Hart, H.W.C. Brederode, A.C. Baron Bentinck, dr. H.J. de Dompierre de Chaufepié en jhr. mr. T.E.J. van Eysinga.

in 1899-1900:

Dr. F. van Gheel Gildemeester, voorzitter, A. Kruyt, secretaris, F. Harte, penningmeester, mr. J.W.H.M. van Idzinga, B.P. Huurman, J.P. van der Haas, P. van Pijlen, J.'t Hart, H.W.C. van Brederode, A.C. Baron Bentinck en G.P. Ittman, jr.

Eigen gebouw (adres)

Kantoor van de Bond: de ZO Buitensingel 179, geopend op 16 december 1890; later aankoop van grond aan die Singel en bouw van eigen vestiging met localen voor alle afdelingen, een vergader- en een leeszaal/bibliotheek. Opening in december 1891. De bestellers van de 'dienstverlening' konden worden ontboden op het kantoor van de Bond en in een huurpand in de Oude Molstraat.

Koninklijk Besluit 17 augustus 1891 nr. 41
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 430-432. (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

Diens bronnen: statuten en jaarverslagen van de Bond

H.W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (Diss. Utrecht 1895) 175-180.

Gegevens ontleend aan de (inleiding van de) inventaris van het archief van de Christelijke Volksbond.

Zie voor de namen van de bestuursleden, voor het statuut en reglement en voor de inkomsten en uitgaven:

Mededeelingen aangaande de werkzaamheden van den Christelijken Volksbond 1890-1891 26-27.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 479, 876.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2ste jng. (1901) 39.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan de archiefperiode: 1889-1933.

ad oprichters:

Jeroen Joustra, 'Onderwijs en Sociale Zorg' in: Den Haag. Geschiedenis van de stad, deel 3. Negentiende en twintigste eeuw (Zwolle 2004-2005) 258.

Opmerkingen

ad activiteit, sub c. en d. hierboven:

Tegenvallende mogelijkheden tot plaatsing van werkzoekenden leidde al heel snel tot op-/inrichting van werkverschaffing (vuil- en sneeuwruimen van de straten, ijsbreken in de stadsgrachten en de zogenaamde 'Duinarbeid', het ontginnen van duingebied dat hiertoe voor 25 jaar was afgestaan voor aardappelteelt, door een rijke Hagenaar en 'een vorstelijk persoon'. De werkverschaffing stond financieel en administratief op eigen benen: men bekostigde deze uit giften en de opbrengst van opgelapte 'waardeloze voorwerpen', wat telkens weer nieuwe mensen werk en dus een inkomen kon verschaffen. Zo mogelijk maakte de kleermaker kleren en werkte hij niet in het duin. Men verdiende f.1 per dag. Vanaf 1892 kwam er de afdeling 'dienstverlening' bij, voor lieden die geen vak verstonden, maar wel voor besteldiensten geschikt waren. Enkelen werden vaste besteller en verdienden f. 6; anderen reservebesteller en verdienden f.3; de losse bestellers verdienden 75% van een dergelijk loon. In de winter van 1892-'93 organiseerde de Bond een 'abonnementssysteem' op het schoonmaken van stoepen e.d. bij sneeuwval, waarvoor zich die winter meer dan 1000 mensen ('werkgevers') aanmeldden.

Naast werkverschaffing werden twee localen voor brood- en koffie-uitdelingen ingericht, m.n. kregen een toegangskaart hiervoor degenen die zich hadden aangemeld bij het werkbureau maar geen werk vonden; daarnaast werden in de winter van 1891-'92 aan 500 man maandkaarten verstrekt en aan anderen kaarten zónder voorafgaand onderzoek voor 3 dagen. Tot slot poogde de Bond geschikte jongens te plaatsen op de ambachtschool, maar pas in 1893-'94 werden hiervoor (een vijftal) geschikte kandidaten gevonden. In de winter van 1893-'94 werden werkbureau en werkverschaffing gesplitst, waarbij eerstgenoemde louter een vraag en aanbod registrerende en bemiddelende functie kreeg (geen liefdadigheid meer, geen zedelijke onderzoek) en de liefdadigheid en zorg zich tot de werkverschaffing beperkte.

De leden betaalden 10 cent per week, waaruit m.n. het Werkbureau werd bekostigd; de Werkverschaffing bekostigde zichzelf.

(Voor lijsten en cijfers over de jaren 1891-1895 m.b.t. resp. A. Het Werkbureau, B. de dienstverlening, C. de werkverschaffing D. de uitdeling van koffie en brood zie Falkenburg 430-432.

Ook de Meededelingen verschaffen een overzicht 'Ontvangst en Uitgaaf'.

ad activiteit en financiën:

Veel cijfers uit het jaarverslag over 1900-1901 zijn te vinden in de 2e jaargang van het Tijdschrift voor armenzorg 39.

 

Archief

Het archief van de Christelijke Volksbond 1889-1933 is gedeponeerd bij het archief van de Kerkeraad Hervormde gemeente dat onder toegangsnummer 203-1 wordt bewaard in het Haags Gemeenteachief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Haags Gemeentearchief
Naam collectie archief van de Kerkeraad hervormde gemeente te Den Haag
Beheersnummer 203-1, inv.nrs 548-593
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Ledenlijsten nee

pas vanaf 1911

Notulen ja

Registers van notulen van de bestuursvergaderingen, 1891-1903

Notulen van de ledenvergaderingen, 1894-1921

Registers van notulen, 1891-1915 van de Afdeling Werkverschaffing

Notulen, 1892-1896 van de Afdeling Dienstverlening

 

Audio-visuele elementen ja

Foto's van werkplaatsen en opslagruimten, slaap- en andere zalen in het Bondsgebouw en van tewerkgestelden in de duin.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1893-1900, 1910

Financiƫle stukken ja

Register van inkomsten en uitgaven, 1891-1928

financiële gegevens van de Afdeling Dienstverlening van ná 1914

Overige stukken ja

Overzichten van de activiteiten van de Bond, 1892-1912.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Plas-Pronk W.M. van der en G.M. Rijnveld-Nijkamp, 'De Christelijke Volksbond en de werkverschaffing', in: Jaarboekje Die Haghe (Den Haag 1989) 95-123.

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Gheel Gildemeester, F. van, De Christelijke Volksbond: feestrede, gehouden in de tweede jaarvergadering op maandag 14 december 1891, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen (Den Haag 1891).
  • Mededeelingen van den Christelijke Volksbond (Den Haag 1891 -).