Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Jacobus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Jacobus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam doorgaans Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van den H. Jacobus

Begindatum 30 september 1847 (oprichting)
Einddatum 1964 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt. 

Neemt deel aan

den Bijzonderen Raad Den Bosch van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1847.

Bestuursleden

president: E.H. van Grinsven in 1894, 1899 en 1903;

vice-president: geen vermelding in 1894, L.J. Meuwese in 1899 en 1903;

secretaris: L. Spee in 1894, 1899 en D. Bellaard 1903;

penningmeester: geen vermelding in 1894, M. Meuwese in 1899 en 1903;

magazijnmeesters: geen vermelding in 1894, M. van Oorschot en J. v.d. Kamp in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad begindatum, bestuurleden en activiteit:
Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894
(Alkmaar 1894) 261.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 49.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 347.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode

Archief

Het archief van de conferentie van den H. Jacobus 1847-1964 wordt onder toegangsnummer 96 bewaard in het Stadsarchief 's-Hertogenbosch.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief 's Hertogenbosch
Naam collectie Conferentie St. Jacob van de St. Vincentiusvereniging, 1847 - 1964
Beheersnummer 96
Toegang inventaris
Ledenlijsten ja

Register van werkende leden, 1847-1869.

Correspondentie ja

Correspondentie in verband met kinderen in gestichten, 1871-1911.

Financiƫle stukken ja

Rekeningen, 1876-1900;

Register van ontvangsten en uitgaven voor de bedeling met voedsel en steenkolen, artikelsgewijs ingeschreven, 1884-1887;

Rekening van de conferentie voor het dienstjaar 1886/1887;

Grootboek, register van ontvangsten en uitgaven ingedeeld naar hoofden van rekening, nov. 1885-okt. 1886.

Overige stukken ja

Register van weldoeners en donateurs, 1847-1861;

Register van bedeling, waarbij de gezinnen in alfabetische volgorde zijn ingeschreven, 1847-1849, met voorin tafel, en lijst van in 1863 bezochte gezinnen;

Register houdende indelingslijsten, lijsten van door werkende leden te bezoeken gezinnen, met vermelding van aan die gezinnen toegekende bedeling met voedsel, steenkolen en geld, 1884-1901, met achterin lijst van werkende leden, 1881-1915;

Grootboek, register van verstrekt voedsel, kleding, beddengoed e.d., ingeschreven per gezin, nov. 1899-nov. 1914, met achterin alfabetische naamindex;

Register van verstrekt voedsel, kleding, beddengoed, geld etc., ingeschreven per gezin, dec. 1898-jan. 1917;

Verslag van een daartoe door de conferentie ingestelde commissie betreffende een buitengewone bedeling ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van paus Pius IX, (1871);

Stukken betreffende de gildekaart;

Algemeen verslag der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo in Nederland over 1856, gedrukt, (‘s-Gravenhage), 1857.