Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap der Moederlijke Weldadigheid

Naam Genootschap der Moederlijke Weldadigheid
Alternatieve namen
  • Vereeniging Moederlijke Weldadigheid (Blankenberg)
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1839 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Tegemoetkoming in de behoeften van een schamel gezin op een tijdstip dat deze aanmerkelijk staan vermeerderd te worden.' (Coronel)

Activiteit

'Deze vereeniging verleent onderstand aan behoeftige kraamvrouwen, die het bewijs overleggen, dat zij minstens twee jaren binnen de gemeente Middelburg gewoond hebben; minstens 28 jaren oud zijn, gehuwd zijn, en wier mannen niet meer dan f 5 per week verdienen, indien er 1 kind in leven is, niet meer dan f 6, als het getal der kinderen beneden 5 is en niet meer dan f 8 wanneer het gezin 5 of meer kinderen telt. Voor het eerste kind wordt geen ondersteuning gegeven.

De ondersteuning bestaat in kleederen en levensmiddelen. Als bedeeling ontvangt eene kraamvrouw kleeding, ligging- en dekkingstukken voor haar en haar kind, met brandstoffen, levensmiddelen enz.' (Blankenberg)

Bestuursleden

In 1858:

mevr. van Reigersberg Versluijs, geb. de Haze Bomme, mevr. Schorer, geb. Rethaan Macaré, mevr. de wed. du Buisson Becius, geb. van Doorn en mevr. de wed. van Visvliet, geb. de Fremerij.

In 1875:

mevr. de wed. van Reigersberg Versluijs, geb. de Haze Bomme, mevr. de wed. de Bruijn van Melis- en Mariekerke, geb. Lantsheer, mevr. Gerlach, geb. Pické en mevr. Van Doorn van Koudekerke, geb. Snouck Hurgronje.

In 1880:

mevr. Gerlach, geb. Pické, mevr. Van Doorn van Koudekerke, geb. Snouck Hurgronje, mevr. de wed. van Teijlingen, geb. du Buisson Becius en mevr. van Citters, geb. Ermerins.

Verantwoording gegevens

S. Coronel sr., Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar (Middelburg 1859) 336.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 798.

ad bestuursleden:

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1858, 1875 en 1880 (Middelburg 1858, 1875 en 1880).

Opmerkingen

ad begindatum:

Coronel merkt op dat de vereniging thans 25 jaar bestaat. Als dat juist is is de vereniging rond 1839 opgericht.

(Dit wordt bevestigd door de Zeeuwse jaarboekjes.)

Coronel waarschuwt dat door deze vorm van liefdadigheid het 'zorgeloos aangaan van huwelijken' gestimuleerd zou kunnen worden.