Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, te Amsterdam

Naam Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, te Amsterdam
Alternatieve namen
  • Protestantsche Maatschappij ter bevordering van welstand, door ondersteuning en voorlichting. afdeling Amsterdam (van 1822 tot 1830)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1822 (oprichting)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (landelijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

(Protestantsche) 'medebelijderen, die wel de geschikte hoedanigheden of aanleg hebben, om gelukkige leden in de zamenleving te worden, maar daartoe buiten staat zijn uit oorzake van bekrompene omstandigheden, buiten hun toedoen, door dadelijke hulp, vooral in den landbouw, tot een vast bestaan te helpen, en alzoo in staat te stellen, om nuttige leden hunner gemeente te worden'.

Activiteit

het financieel en anderszins steunen van de landelijke vereniging haar doel te bereiken

 

(Die doelstelling luidde: 'ten behoeve van de zoodanigen [hierboven omschreven] aan te koopen of aan hen de nodige voorschotten voor niets te doen tot het aankoopen van de vereischte landerijen, woningen en verdere noodwendigheden; echter onder bepaalde voorwaarde, dat zij, het zij het aangekochte zelf, het zij bij gedeelten en op vaste tijden, den prijs der voor hen aangekochte goederen, of de aan hen voorgeschotene gelden, zullen terug geven.')

Afdeling van

de landelijke Maatschappij ter bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, opgericht in 1822 en gevestigd te Breda.

Bestuursleden

Bestuurders of correspondenten te Amsterdam in 1850:

P.J. Ameshoff, R.L. Chevalier, mr. J.J. Uijtwerf Sterling, prof. J. Bosscha, S. Willuemier en F. Rendorp (Calisch).

 

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, levensbeschouwing, en leden:

W. de Vries, 150 Jaar Welstand De Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972.

gegevens specifiek voor de afdeling Amsterdam:

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 352. (Uit echte bronnen bijeengebracht door N.S.C.)

Opmerkingen

ad leden:

vrouwen konden alleen donatrice worden, geen lid.

het inschrijfgeld voor het lidmaatschap bedroeg f. 5,25 'en voorts jaarlijks in de maand Januarij, eene toelage van gelijke somma'. Andere inkomsten kwamen uit legaten, collecten e.d.m. (De Vries)

 

'Wat nu meer bepaaldelijk Amsterdam betreft, vinden wij in de drie jongste verslagen, 1848, 1849 en 1850, het volgende vermeld.

1848: 7 ringen, 1127 leden, f. 6047.75 aan toelagen, f. 98.50 aan giften;

1849: 7 ringen, 1046 leden, f. 5543.75 aan toelagen, f. 357.95 aan giften;

1850: 7 ringen, 983 leden,  5212.50 aan toelagen, f. 303.07 aan giften.' (Calisch)