Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Jacobus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Jacobus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Vlissingen
Provincie Zeeland
Parochie

parochie van de H. Jacobus

Begindatum 19 november 1846 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.'

Activiteit

1. De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zirtting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.'

 

Naast het liefdewerk van het huisbezoek der armen wijdden de Vincentianen van Vlissingen zich aan het instandhouden van de Spijskokerij, de Bibliotheek en het Kleedingmagazijn. (Vergnes)

 

'Bedeelende armenzorg (...).Spijskokerij; ook worden kinderen verzorgd.' (Blankenberg)

 

Afdeling van

De Jacobusconferentie functioneerde als afdeling Vlissingen van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Werkt samen met

de Damesvereeniging onder het patronaat van de H. Liduina te Vlissingen, opgericht in november 1890 'met het doel om kleedingstukken voor het Kleedingmagazijn te vervaardigen'.

Bestuursleden

president: J.G. Raams in 1894 en W.P. Edelman in 1899 en 1903;

vice-president: C.J. Geijsen in 1894, 1899 en 1903;

secretaris: H.F. Stijgers in 1894, 1899 en 1903;

penningmeester: J. Houbaer in 1894, 1899 en 1903.

 

Verantwoording gegevens

ad begindatum, bestuursleden en activiteit:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 271.

Pius-Almanak Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 59.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 359.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57-58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 334.

ad einddatum:

geen, de vereniging bestaat nog (of weer); zie www.vincentiusvereniging.nl (geraadpleegd op 26 januari 2011).

Archief

Het archief van de Conferentie van de H. Jacobus ofwel de Vincentiusvereniging te Vlissingen wordt onder toegangsnummer 363 bewaard in het Gemeentearchief van Vlissingen; het bevat aan 19de eeuws materiaal een deel van de 'Notulen van de bestuursvergaderingen, 1881-1941 (met hiaten)'.

 

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de conferentie van de H. Jacobus over de periode 1865-1956 in dossier nr. 758 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • 'Het 65-jarig bestaan van de Vincentiusvereniging' in: de Vlissingsche Courant (Vlissingen 5 november 1930) 1.