Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden

Naam Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden
Alternatieve namen
  • Protestantsche Maatschappij ter bevordering van welstand, door ondersteuning en voorlichting (van 1822 tot 1830)
Plaats Breda
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 18 juli 1822 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (landelijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

(Protestantsche) 'medebelijderen, die wel de geschikte hoedanigheden of aanleg hebben, om gelukkige leden in de zamenleving te worden, maar daartoe buiten staat zijn uit oorzake van bekrompene omstandigheden, buiten hun toedoen, door dadelijke hulp, vooral in den landbouw, tot een vast bestaan te helpen, en alzoo in staat te stellen, om nuttige leden hunner gemeente te worden'.

 

art. 1 'Het doel der Maatschappij is: Protestantsche huisgezinnen te ondersteunen, en langs dien weg Protestantsche gemeenten in stand te houden, en derzelver welstand te bevorderen'.

Activiteit

De leden stellen zich voor 'ten behoeve van de zoodanigen [hierboven omschreven] aan te koopen of aan hen de nodige voorschotten voor niets te doen tot het aankoopen van de vereischte landerijen, woningen en verdere noodwendigheden; echter onder bepaalde voorwaarde, dat zij, het zij het aangekochte zelf, het zij bij gedeelten en op vaste tijden, den prijs der voor hen aangekochte goederen, of de aan hen voorgeschotene gelden, zullen terug geven.'

Heeft als afdeling(en)

verspreid over het land afdelingen en ringen, i.e. kleinere afdelingen, b.v. de 5e, 14e en 20e ring te 's-Gravenhage. Aan het hoofd van een afdeling of ring, stond een correspondent.

Behalve te Den Haag waren er afdelingen/ringen te Amsterdam, Alkmaar (tot 1830), Dordrecht, Middelburg ....

 

Werkt samen met

het genootschap Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 en gevestigd te Den Bosch, en met Unitas, opgericht in 1845 en gevestigd te gevestigd te Den Haag. In 1848 richtten deze verenigingen de Commissie tot bevordering van Samenwerking op, waartoe in 1861 ook Phylactérion toetrad.

Oprichters

Jacob van Heusden, predikant te Hilvarenbeek samen met zijn zoon, mr. J.J. van Heusden, ds. W. van Volkom, P. Biesheuvel, Pieter Kuyck van Houweninge uit Breda, ds. Th. Sanders, predikant te Den Bosch, B.A. Holster, W.D. Bosch, dr. A.J.M. van Heusden uit Breda, G. Vermeulen Jzn. uit Waspik, H. Palier uit Den Bosch, en J. Meurs uit Den Bosch.

Bestuursleden

Het tijdens de oprichtingsvergadering gekozen bestuur bestond uit ds. van Volkom, voorzitter en mr. C.J. van Heusden , boekhouder (d.w.z. secetaris) en P. Kuyck van Houweninge, penningmeester.

 

Commissie van bestuur 1830: J. van Heusden, predikant te Hilvarenbeek, voorzitter, W. van Volkom, pred. te Breda, medevoorzitter, mr. C.J. van Heusden, Jz., boekhouder, V. van Gogh, pred. te Breda, mede-boekhouder, P. Kuyk van Houweninge, tapijtfabrikeur te Breda, kashouder en S. van der Meer, handelaar in effecten te Breda.
in 1840 en 1842, 1845 en '46: J. van Heusden, pred. te Hilvarenbeek, honorair voorzitter, (niet meer vermeld vanaf 1842) Prof. J. Bosscha te Amsterdam, voorzitter, mr. J.J. Loke, mede-voorzitter te Breda, Te Breda eveneeens Do. J. van Gogh, boekhouder, J.C.M. van den Broek, kashouder, S. van der Meer, J.H. Betz en A. de Geus (+ alle namen van de 3 Haagse ringen).
1850: geen voorzitter gemeld, leden te Breda: mr. J.J. Loke, mede-voorzitter, J. van Gogh, boekhouder, C.J.M. van den Broek, kashouder, S. van der Meer, J.H. Betz en A. de Geus.
In 1855 wordt N.C. Kist te Leiden als voorzitter genoemd, benevens te Breda, mr. J.J. Loke, mede-voorzitter, V. van Gogh, boekhouder en C.J.M. van den Broek, Kashouder. Daarnaast de bestuursleden te Breda: J.A.F. Bierhaus, P. Kuyk van Houweningen en S.D. baron van Slingelandt en W. Collard. Deze Bredase leden vormen de Permanente Commissie. Buiten Breda wonende leden van het hoofdbestuur zijn: M.M. Schim van der Loeff, H.G.J. van Doesburgh Jzn., T.C.R. Huidekoper, mr. D. van de Wijnpresse, Ch. le Chevalier en J.C. van Marken.
Deze namen worden ook in 1860 genoemd, m.u.v. Bierhaus, die dan honorair lid is.

In 1875: hoofdbestuur: dr. J.H. Prins, voorzitter te Leiden, voorts te Breda: mr. J.J. Loke, medevoorzitter, C.M.A.J. Vorstman, boekhouder, C.J.M. van den Broek, kashouder en de leden, mr. E. de Man, A.J.H. Beelo, J.C.C. den Beer Poortugael. Leden buiten Breda: J.C. van Marken te Amsterdam, W. Collard te Soestdijk, mr. J.M. van Maanen te Amsterdam, J.C. van Galen te Bergeik, mr. J.G. Kist te 's Gravenhage  en W. Th Griethuyzen te Rotterdam. Nog steeds 4 Haagse ringen onder bestuur van J. Moll Jz. etc.

Eigen gebouw (adres)

Het bestuur zetelt te Breda, waar ook de meeste bestuursleden wonen; de woonplaats van de voorzitter wisselt, mét de voorzitter, om de drie jaar.

Verantwoording gegevens

Doelstelling en activiteit:

W. de Vries, 150 Jaar Welstand De Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamenlijk onder landlieden 1822-1972 (Tilburg diss. 1972).

gegevens ontleend aan de inleiding van de inventaris van het verenigingsarchief

ad oprichtingsdatum, relaties:

G. Hamoen en J. van Dijk, Maatschappij van Welstand, 175 jaar steun aan protestantse gemeenten (Amersfoort 1997).

ad bestuursleden:

's-Gravenhaagsche Stads-Almanak voor het jaar 1830. 1842, 1845, 1846, 1850, 1855, 1860 en 1875

N.A. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzicht (Amsterdam 1851) 350-352

Opmerkingen

ad einddatum:

'De Maatschappij bestaat nog steeds, alhoewel veel van zijn negentiende-eeuwse bezittingen inmiddels zijn afgebroken. Toch bezit de Maatschappij nog steeds onroerend goed, onder meer in Nuenen, het landgoed Cleefswit bij Elsendorp en het landgoed Ten Vorsel bij Bladel.' (Wikipedia, Maatschappij van Welstand (versie 19 september 2009), http://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_van_Welstand (9 juni 2010 geraadpleegd))

ad leden:

Vrouwen konden alleen donatrice worden.

In 1830 telde de Mij. die in 1823 slechts 43 leden telde en een fonds bezat van f. 807, 1450 leden en een fonds van f. 31.676;

'Uit het verslag, uitgebragt in de 29ste algemeene vergadering, den 29sten Mei 1850 te Arnhem gehouden, blijkt, dat de Maatschappij toen telde 49 ringen en 16 afdeelingen, dat het getal leden 3482 beliep; dat de toelagen in het laatst verloopen jaar de som van f. 19798.25 en de giften f. 1637.28 bedroegen; dat het fonds der maatchappij op 15 Mei bedroeg f. 362.320.60. en eindelijk dat op genoemd tijdstip in kas was f. 21752.78. Het getal der ondersteuningen was toen 132. (Calisch)

inkomsten:

het inschrijfgeld voor het lidmaatschap bedroeg f. 5,25 'en voorts jaarlijks in de maand Januarij, eene toelage van gelijke somma'. In 1850 vermeldt de Nederlandsche residentie en 's-Gravenhaagsche stadsalmanak: 'Elk, die in eens aan de Maatschappij eene gift doet van f. 100 of daarboven zal levenslang als Donateur of Donatrice worden beschouwd'.
Andere inkomsten uit legaten, collecten e.d.m.

Archief

Het archief de Maatschappij tot bevordering van Welstand voornamelijk onder landlieden wordt onder de misleidende titel Maatschappij van Welstand in Breda en Eindhoven, 1822 - 1990 onder toegangsnummer 212 bewaard in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

 

De verslagen van de jaarlijkse algemene vergaderingen van het bestuur van de Maatschappij tot bevordering van Welstand voornamelijk onder landlieden 1865-1897 bevinden zich in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam:

(1856):Middelburg; (1857):Utrecht; (1858):'s-Gravenhage; (1859):Zwolle; (1860):Arnhem; (1861):'s-Gravenhage; (1862):Zutphen; (1863):Nijmegen; (1864):'s-Gravenhage; (1865):Nijmegen; (1866):Amsterdam; (1867):Arnhem; (1868):'s-Gravenhage; (1869):Utrecht; (1870): Leeuwarden; (1871):'s-Gravenhage; (1872):Arnhem; (1873):Zwolle; (1874):Amsterdam; (1875):Haarlem; (1876):Rotterdam; (1877):Assen; (1878):Utrecht; (1879):'s-Gravenhage; (1880):Nijmegen; (1881):Arnhem; (1882):'s-Gravenhage; (1883):Utrecht; (1884):Amsterdam; (1885):Haarlem; (1886):Arnhem; (1887):Utrecht; (1888):Leiden; (1889):Amsterdam; (1897):Haarlem

 

 

 

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Brabants Historisch Informatie Centrum
Naam collectie Maatschappij van Welstand in Breda en Eindhoven, 1822 - 1990
Beheersnummer 212
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Reglementen ja

Reglementen en instructies, met bijlagen, 1829 – 1980.

Ledenlijsten ja

Lijsten van bestuurders, correspondenten en leden, 1822 - 1824;

Staat van leden bestuur, 1822 - 1850;
Van commissie van toezicht, 1825 - 1842;
Van hoofdbestuur en permanente commissie, 1851 - 1895;
Van ringbestuurders, 1823 - 1892;
Van afdelingscorrespondenten, 1829 - 1891, 1865 – 1895.

Notulen ja

Notulen jaarlijkse algemene, en tot 1835, van tussentijdse vergaderingen bestuur, 1822 – 1844;

Notulen jaarlijkse algemene vergaderingen bestuur, 1845 - 1937;

Verslagen van jaarlijkse algemene vergaderingen bestuur, met bijlagen en met notulen, financiële overzichten, ledenlijsten, 1824 – 1935;

Notulen commissie van bestuur, sedert 1834 permanente commissie uit hoofdbestuur, 1825 april – 1842;

Notulen commissie van bestuur, sedert 1834 permanente commissie uit hoofdbestuur, 1825 april – 1964;

Notulen bestuurders en correspondenten gecombineerde ringen 36 en 40 in Nijmegen, 1841 – 1865;

Notulen hoofdbestuur, vergadering 1 - 219, 1851 – 1963;

Correspondentie ja

Agenda ingekomen stukken, 1821 december – 1907;

Ingekomen stukken, 1821 – 1991;

Uitgaande stukken, met alfabetische index op naam van geadresseerden in inventarisnrs 95 - 101, kopieën, 1822 oktober 3 - 1827 juli 25;

Uitgaande stukken, kopieën, 1825 -1950;

Correspondentie bestuurder district Limburg, ring 47, 1841 – 1848;

Uitgaande brieven bestuurder district Nijmegen, ring 36, kopieën, 1841 - 1880.

Financiële stukken ja

Financiële stukken, rekening en verantwoording van kashouder, sedert 1881 ook begrotingen 1822 - 1895;

Financiële stukken, rekening en verantwoording kashouder tot 1895, en sedert 1896 rapporten over gevoerde financieel beheer;
rekening en verantwoording districten met staten van ontvangsten en uitgaven;
begrotingen zowel algemeen als van districten;
toelichting bij boekhouding en administratie;
overzicht financieel-economische staat Maatschappij;
verslag algemene vergadering bestuurders (incidenteel);
exploitatierekening;
staat van ondersteuningen;
balansen en winst- en verliesrekeningen;
staten van huren, renten en aflossingen aan Maatschappij door ondersteunden, 1895 – 1961 Staat van ontvangsten en uitgaven, 1822 – 1824;

Kasboek, 1826 – 1950;

Voorts rekening courantboeken, grootboeken.

Overige stukken ja

Circulaires voor werving leden en begunstigers, 1825 - 1963;

Brieven en verslagen over samenwerking Maatschappij met protestantse organisaties Unitas en Christelijk Hulpbetoon, 1843 - 1875;

Legger van eigendommen maatschappij, 1823-1950;

Alfabetische lijst van door maatschappij ondersteunde personen, met gegevens over hen, 1825-1949;

Ondersteuningen en verpachtingen, 1826 - 1949; 1825 – 1837;

Onroerende goederen in eigendom bij Maatschappij in …..[volgen alle onr. goed. in Ned]., 1822 – 1960 Met oudere bewijsstukken uit 18e - 19e eeuw, 1822 - 1960;

Inspectieverslagen van bestuurders maatschappij, over toestand bezittingen, en situatie Eigendomsbewijzen onroerende goederen, met bijlagen, 1834 – 1980;

Huur- en pachtcontracten, van maatschappij met ondersteunden, met bijlagen, 1841 - 1900;

Persoonlijke gegevens ondersteunden, met overzichten sterkte Protestantisme in Noord-Brabant, 1844 - 1854;

Aantekeningen over leven Jacob van Heusden, oprichter van maatschappij, en over zijn familie, 1840 - 1905.

De inventaris bevat een 5-tal bijlagen:

Bijlage 1: organisatie van de maatschappij van welstand

Bijlage 2: districten in de periode 1880-1963

Bijlage 3: functionarissen van de maatschappij van welstand

Bijlage 4: protestantse verenigingen waarvan bestuurders de ledenvergaderingen van de maatschappij bezochten  

Bijlage 5: ledental van de maatschappij

 Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Vries, W. de, 150 Jaar Welstand De Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972 (Tilburg (diss.) 1972).
  • Hamoen, Gijsbert, J.H.C. van Dijk, Jan Huysman, Maatschappij van welstand 1822-1997: 175 jaar steun aan kleine protestantse gemeenten: "weldadig maar onzichtbaar" (Amersfoort 1997).
  • Cramer, W.J., Mémoires sur les sociétés sécretes protestantes dans les Pays Bas par un électeur Néerlandais (Amsterdam 1852).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag, aan de leden der Protestantsche Maatschappij, ter bevordering van welstand, door ondersteuning en voorlichting, gegeven, in derzelver algemeene vergadering (z.p. 1824-1837).
  • Staat van de bezittingen der Maatschappij tot bevordering van Welstand voornamelijk onder landlieden, op den 15 April 1864 (1864).
  • Reglement voor de Protestantsche Maatschappij onder de benaming van: Maatschappij tot Bevordering van Welstand, voornamelijk onder Landlieden (circa 1825; ook een reglement van 1830).