Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming" (VOV)

Naam Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming" (VOV)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 juli 1897 (oprichting)
Einddatum 1971 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ongehuwde moeders
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

'doelstelling van OV was verkrijgen van gelijkstelling op sociaal gebied van de ongehuwde moeder met de gehuwde vrouw en bewerkstelligen dat de daden van mannen en vrouwen naar dezelfde maatstaf werden beoordeeld' (inleiding bij de plaatsingslijst op de website van het Internationaal documentatiecentrum)

Volgens Koenders is de VOV een vereniging 'die zich sinds 1897 bezighield met de opvang en de rechtspositie van de ongehuwde moeder en haar kind' (p. 28).

Activiteit

'OV verleende morele en financiële ondersteuning aan ongehuwde moeders; maakte propaganda en verrichtte opvoedend werk om de publieke opinie in het algemeen te bewerken en die van de wetgever in het bijzonder, bij voorbeeld door het verbod op het onderzoek naar het vaderschap te bestrijden' (inleiding plaatsingslijst op de website van Aletta, Instituut voor vrouwengeschiedenis).

Heeft als afdeling(en)

VOV 's te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Friesland, Drenthe, 't Gooi en Zeeland.

 

Oprichters

Annette Versluys-Poelman en dr. Jan Rutgers

Koninklijk Besluit 4 augustus 1897
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inleiding op de plaatsinglijst van het archief van de vereniging op de website van Aletta, Instituut voor vrouwengeschiedenis.

P.  Koenders, Tussen Christelijk reveil en seksuele revolutie. Bestrijding van de zedeloosheid met de nadruk op repressie van homoseksualiteit (diss. Leiden 1996) 28, 67 en 68.

 

Opmerkingen

ad einddatum:

De VOV fuseerde in 1971 met de Katholieke Centrale Vereniging voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (KCVM) tot de Centrale vereniging van Organisaties voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (COM).

ad 'publicaties van de vereniging':

te raadplegen in de bibliotheek van het Haags Gemeentearchief.

Archief

In de reeks  ‘Fragmentarchieven’ bevinden zich 135 stukken betreffende de vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming, afd. 's-Gravenhage 1902-1903, 1953-1954 (Haags Gemeentearchief toegangsnummer 843, inv. nr. 9, openbaar).

Het archief van de Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming" 1897-1971 wordt onder no 176 bewaard op Aletta, Instituut voor vrouwengeschiedenis.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Aletta Instituut voor vrouwengeschiedenis
Naam collectie Archief van de Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming" 1897-1971
Beheersnummer 176
Toegang plaatsingslijst
Omvang 1,5 m.
Statuten ja

Statuten en huishoudelijke reglementen 1897, 1909, etc.;

Stukken betreffende de fusie met de KCVM, 1969-1971.

Notulen ja

Agenda's en notulen van hoofdbestuurs- en algemene ledenvergaderingen, 1897-1971.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen 1897-1940, 1947-1970.

Overige stukken ja

Stukken betreffende jubilea en propaganda, 1922, 1937, 1957;

Stukken van en betreffende de afdelingen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Friesland, Drenthe, 't Gooi en Zeeland, 1913-1971.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Gedenkboek van de vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming" 1897-1922 (1922).
  • Stukken betreffende de Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming: afdeeling 's-Gravenhage en landelijke vereeniging.
  • Simons, Estella C. en Ida J.H. Struik Dalm, Zestig jaar Onderlinge Vrouwenbescherming: redevoeringen gehouden bij de herdenking van het 60-jarig bestaan van de vereniging "Onderlinge Vrouwenbescherming" (Den Haag 1957).