Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Commissie voor uitdeeling van kleeding en schoeisel aan behoeftige schoolkinderen

Naam Commissie voor uitdeeling van kleeding en schoeisel aan behoeftige schoolkinderen
Alternatieve namen
  • Commissie ter verschaffing van kleeding en schoeisel (gangbare, verkorte naam)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1893 (oprichting)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 6-12
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het schoolbezoek van kinderen te bevorderen door hen te ondersteunen met kleding en voedsel; daarnaast het verschaffen van werk aan behoeftige vrouwen

Activiteit

'Kinderen die voor de uitdeelingen in aanmerking komen worden, nadat ze gedurende een jaar aan een onderwijzer bekend zijn gesteund door uitdeeling van kleederen enz. die na ontvangst van een kaart af te halen zijn aan het oude Mannenhuis.' (Blankenberg)

Werkt samen met

de Bond van Nederlandsche Onderwijzers afdeling Rotterdam

Werkt samen met

de vereeniging Werkinrichting voor Blinden aan de Van der Duijnstraat, opgericht in en eveneens gevestigd te Rotterdam. De vrouwen en meisjes van deze inrichting breien zwarte kousen voor de bedeelde kinderen.

Oprichters

De vereniging is opgericht 'op initiatief van de afd. [Rotterdam] v/d Bond van Nederlandsche Onderwijzers' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 442.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1ste jrg. (1900) 206.

Opmerkingen

ad begindatum:

De bespreking van het 7e jaarverslag van de vereniging vindt plaats in december 1900. (Tijdschrift)

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Rotterdam in 1917 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid te Rotterdam, die aan den armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren deelnemen.' In: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.

ad activiteit:

Dompièrre de Chaufepié e.a. vermelden voorts uit het 7e jaarverslag:

'Bijna alle kleedingstukken werden weer door een aantal behoeftige naaisters vervaardigd. Deze waren al in October aan het werk gezet en verdienden zoodoende de geheelen winter door minstens f. 2 per week, waarvoor zij, billijk betaald telkens een aantal kleedingstukken moesten afleveren.' (Tijdschrift)

 

ad uitgaven:

'Aangekochte stoffen voor onder- en bovenkleeding bij verschillende winkeliers te dezer stede ................................                        f. 1571,84

200 kilogram zwarte sajet voor kousen . f. 309,40

1379 paar klompen ...........................  f. 334,35;

Schoenen enz. ................................   f. 19,30

Naailoon .........................................  f. 513,67.' (Tijdschrift)