Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Ammerstol der -

Naam Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Ammerstol der -
Plaats Ammerstol
Provincie Overijssel
Begindatum 1890 (eerste vermelding)
Einddatum 1929 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Doelstelling, zoals omschreven in de 'wervings'-circulaire uit feb 1871: '(...) op allerlei wijze den arbeidszin onder de vrouwen aan te kweeken, lust tot het beoefenen van Nijverheid en Kunst op te wekken, om, naast den zegen die elke arbeid kroont, sluimerende talenten wakker te schudden, zoowel bij de bemiddelde als bij de onbemiddelde vrouw, teneinde der eerste, vooral in ongehuwden staat, langzamerhand een werkkring te ontsluiten overeenkomstig haar aanleg, en de laatste behulpzaam te zijn om in eigen onderhoud te voorzien.'

 

lotsverbetering der onvermogende vrouw uit den beschaafden stand; aankweeking van talenten; aanmoediging van arbeidszin; morelen en materieëlen steun te verleenen aan haar die door werkzaamheid in eigen onderhoud tracht te voorzien (Goossens)

Activiteit

Van de Loo citeert uit bovengenoemde circulaire:

'Arbeid Adelt stelt zich voor dit doel, in navolging van buitenlandsche vrouwen-vereenigingen, te zullen  bereiken door:

1. het doen ontstaan van edelen wedijver door het geven van tentoonstellingen, uitsluitende van voorwerpen van vrouwelijk Nijverheid  en Kunst (...)

2. door de vrouw die arbeiden wil, daartoe in de gelegenheid te stellen, of haar werk tegen billijken prijs te koopen, om dit als eigendom van de vereeniging weer te verkoopen, (...)

3. door het oprichten van Industriescholen, waarin grondig onderwijs zal worden gegeven in al die vakken welke de aanstaande vrouw in staat zullen stellen in eigen onderhoud te voorzien (...)

4. door het doen opleiden van volstrekt onvermogende meisjes met bijzonderenn aanleg voor dat vak van Nijverheid of Kunst, en verder al datgene te ondernemen wat voor het doel bevorderlijk kan zijn.'

De activiteiten veranderden mét de doelstelling naar een zwaarder accent op scholing: de eerste decennia vooral giften aan individuele studentes, geleidelijk aan vooral subsidies aan opleidingen en scholen.

 

Afdeling van

de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), opgericht in 1871 te Delft en spoedig gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging die grotendeels geput zijn uit Vilan van de Loo, Toekomst door traditie. 125 jaar Tesselschade –Arbeid Adelt Alg. Ned. Vrouwenvereninging (Zutphen 1996).

gegevens betreffende de afdeling Ammerstol:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

 

Archief

Het archief van de Vereeniging tot werkverschaffing "Arbeid Adelt" te Ammerstol, 1890-1929 wordt onder toegangsnummer 1144 bewaard in het Streekarchief Midden-Holland, waarvan de inventarissen samen met die van het Streekarchief Rijnland-Midden te vinden zijn op de website van de Groene Hartarchieven.

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Streekarchief Midden-Holland
Naam collectie Vereniging tot werkverschaffing "Arbeid Adelt" te Ammerstol, 1890-1929
Beheersnummer 1144
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Omvang 0,12
Reglementen ja

Huishoudelijk reglement van de vereniging Werkverschaffing 'Arbeid Adelt' te Ammerstol, met bijlagen, (1890)

Ledenlijsten ja

Lijsten van vrijwillige bijdragen, contributielijsten en ledenlijsten 1901 - (1910), 1929

Notulen ja

Notulen van de bestuursvergaderingen 1891 - 1929 en van de algemene ledenvergaderingen, 1891 - 1907, 1891 - 1929

Audio-visuele elementen ja

Corporeel document

Stempel, 1890

Financiƫle stukken ja

Jaarrekeningen 1894 - 1895, 1901 - 1919, kasboeken 1891 - 1901, 1918 - 1929, met kwitanties en rekeningen 1915 - 1919, 1894 - 1929

 

Overige stukken ja

Staat van personen die voor steun in aanmerking komen, z.d. (1910)