Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Het Doorgangshuis voor Ongehuwde moeders te Leijden"

Naam Vereeniging "Het Doorgangshuis voor Ongehuwde moeders te Leijden"
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1882 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ongehuwde moeders, Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om ongehuwde moeders, die in het Academisch Ziekenhuis te Leiden zijn verlost, een toevluchtsoord aan te bieden, alwaar zij, onder den invloed der Christelijke liefde, voor haar en haar kind leeren zorgen en haar zoo mogelijk op een beteren weg te helpen (Goossens)

Activiteit

In het Doorgangshuis 'aan ongehuwde moeders, die het Academisch ziekenhuis verlaten, en die met haar kind geen onderkomen vinden kunnen, de gelegenheid te openen, gedurende korter of langer tijd door arbeid in haar onderhoud te voor zien, totdat zich een uitzicht voor haar opent.'

Werkt samen met

Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen te Leiden, opgericht in 1852

Werkt samen met

de Vereeniging en het Asyl Steenbeek, waar uiteindelijk een aantal van de in het doorgangshuis opgenomen vrouwen naartoe gezonden werd.

Neemt deel aan

Neemt, samen met "Beth Paleth", de overige Zettense inrichtingen en de zusterverenigingen, deel aan de christelijke filantropie van de Inwendige Zending. De zusterverenigingen zijn de verenigingen met een Doorgangshuis en verenigingen of commissies 'ter opbeuring’ te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen, Leiden, Haarlem, Groningen en Arnhem. Vanaf de 80-er jaren kwamen al deze verenigingen, die enkele of al hun 'gevallenen' naar het Asyl Steenbeek stuurden, bijeen op de 'vluchtheuvel' te Zetten bij dat Asyl.

Oprichters

Ds. E. Segers en mevr. Segers-Westhoff.

Bestuursleden

In 1890: ds. Segers en zijn vrouw mevr. Segers geb. Westhoff, directrice, mevr. Bonger geb. Dros en mevr. de wed. Lebrecht Lezwijn geb. Nierstrasz.

Koninklijk Besluit 31 augustus 1883 nr. 30
Staatscourant

6 oktober 1883

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2084
Verantwoording gegevens

L. Heldring, Het verslag van de 'Vijfde algemeene samenkomst voor Inwendige Zending te Amsterdam, Woensdag 21 juni 1882', in: Bouwsteenen. Tijdschrift voor Inwendige Zending, 1e jrg (1882) 241-244.

G. van Kempen, 'Tweede bijeenkomst op den vluchtheuvel' in: Bouwsteenen Tijdschrift voor inwendige zending 2e jrg. (1883) 159-164.

H. Pierson, W. v.d. Bergh en I. Esser (reds.), 'Het verslag van den Staat en Verrigtingen van het Asyl Steenbeek' in: Magdalena. Evangelisch jaarboekje uitgegeven ten behoeve van het Asyl Steenbeek, voor 1890 (Amsterdam 1890) 157 e.v.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 707.

Opmerkingen

ad richtgroep:

prostitutees, preventief