Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Assen

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Assen
Opmerkingen over naam Veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Begindatum 1893 (eerste vermelding)
Einddatum 1947 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art.1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV  te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

In een verzoekschrift aan de gemeenteraad werd zonder succes afschaffing van de kermis bepleit, of in elk geval geen kermis op Zondag. 

Er werd in het februari 1899 'een vereeniging opgericht van onze jongelieden en jongedochters - van de aangeslotenen - welke den naam ontving van "Daniël", doch tot onzen spijt moest deze in den loop van het jaar worden opgeheven', bij gebrek aan belangstelling.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

In 1900 was het bestuur als volgt samengesteld: P.S. Bartlema, voorzitter, J.A. Dijkstra, vice-voorzitter, L. Brouwer, secretaris, mej. E. Russcher penningmeesteres, Mej. J. Bouman, 2e penningmeesteres, W.E.P. Bertram en H. Dantuma.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data de landelijke vereniging

overige gegevens aan het

Bijblad van "De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 2e jrg. (1893) nr. 47.

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 38, 306.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding van de afdeling Assen in “De Wereldstrijd”, orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 47e jrg. (1947) nr. 7, 31.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, ook preventief

ad leden:

begin verenigingsjaar 1898-1899: 33 leden, en 12 aangeslotenen (niet contribuerenden);

begin verenigingsjaar 1899-1900: 32 leden en 10 aangeslotenen.