Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Rotterdam der -

Naam Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Rotterdam der -
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum april 1872 (oprichting)
Einddatum 1953 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

art. 1 der statuten van 1 april 1872: Het doel der Vereeniging is de verbetering van het lot der onvermogende vrouw uit den beschaafden stand, door aanmoediging en bevordering van haren kunst- en arbeidszin.' (Goosens)

Activiteit

art. 1 vervolg: 'De Vereeniging zoekt vrouwelijke nijverheid en talenten te ontwikkelen en te verbeteren, en de vruchten daarvan in den handel te brengen, door die tegen de waarde in te koopen en weder te verkoopen, door oprichting van depots of magazijnen, door het houden van tentoonstellingen-bazars of op andere wijze.'

De 'werksters' zouden anoniem blijven in tegenstelling tot die van "Arbeid Adelt".

De belangrijkste activiteit was en bleef de werkverschaffing aan thuiswerkende handwerksters. Bestelling voor en verkoop van handwerken vinden plaats via de depots, al dan niet gevestigd in een eigen winkel; ook op jaarlijks georganiseerde bazars worden artikelen verkocht.

Afdeling van

de Algemeenen Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", opgericht in 1872 en gevestigd te Den Haag.

Eigen gebouw (adres)

Het centrale punt van de afdeling, het depot, was gevestigd in de Vissteeg 4 te Rotterdam.

Verantwoording gegevens

Algemeen:

Gerard Pley, Uit beschaafde nood geboren. De Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Vereeniging 'Tesselschade' 1872- 1898 in: Tweede jaarboek voor Vrouwengeschiedenis (Nijmegen 1981) 46-79 (Sunschrift  185).

afdeling Rotterdam:

Gegevens ontleend aan de (inleiding van de) inventaris van het archief.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 868, 878.

Opmerkingen

ad opheffingsdatum:

ontleend aan het jaar waarin de beide vrouwenverenigingen fuseerden tot 'Tesselschade-Arbeid Adelt'.

Archief

Het 'Archief van Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt', afdeling Rotterdam 1871-1967 en aanvulling 1919-1979 berust onder de toegangsnummers 125 en 125a in het Gemeentearchief Rotterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie Archief van Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt', afdeling Rotterdam 1871-1967 en aanvulling 1919-1979
Beheersnummer 125
Toegang inventaris
Notulen ja

Verslagen van de oprichtingsvergadering van 'Tesselschade' op 8 april en de tweede algemene vergadering op 22 oktober 1872, ontvangen door mevrouw A.R. Baelde-Delprat. Met gedrukt convocaat voor de eerste vergadering;

Correspondentie ja

Brieven van de afdelingsbestuurderessen van 'Arbeid Adelt' aan mevrouw A.R. Baelde-Delprat, bestuurderes van de afdeling Rotterdam, betreffende het aftreden van de helft van het hoofdbestuur en de daaropvolgende afscheiding van 'Tesselschade', 1871 december-1872 mei;

Overige stukken ja

 

Programma voor het examen in kunstnaaldwerk, (1882). Gedrukt.

Aanhangsel:

Stukken betreffende de geschiedenis van 'Tesselschade', (1882), 1943, 1947. Gedrukt, gestencild, getekend.

Gedrukte periodieken van de Vereniging: 'Correspondentieblaadje', 7e jrg. 12 (juni 1888), 14e jrg. 1 (april 1894);

Opmerkingen algemeen

'Hoewel al van het eerste roerige jaar van 'Arbeid Adelt' met de afscheiding van 'Tesselschade' stukken aanwezig zijn, is zo weinig van de eerste decennia bewaard gebleven, dat pas vanaf +/- 1915 van een redelijk archief gesproken kan worden.' (inleiding inventaris).