Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Lambertus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Lambertus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Etten
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Lambertus

Begindatum 18 februari 1861 (oprichting)
Einddatum 1974 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.' 

 

Blankenberg vermeldt als activiteit van de H. Vincentius à Paulo te Etten: 'bedeelende armenzorg' (p. 328) een instelling voor Kindervoeding (473).

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Etten van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties .

Bestuursleden

president: P.J. Schrauwen in 1894, 1899 en 1903;

vice-president: P. Riemslag in 1894 en 1899, C. van Steen in 1903;

secretaris: J.J. Coopmans in 1894, 1899 en 1903;

penningmeester: Chr. Oonincx in 1894, P. van Alphen in 1899 en 1903;

magazijnmeester: niet vermeld in 1894 en 1899, A. Wassen in 1903.

Verantwoording gegevens

ad begindatum en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 256.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 44.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 341.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 328, 473.

ad einddatum:

geen, de vereniging bestaat nog (of weer) als Vincentiusvereniging Etten-Leur; zie www.vincentiusvereniging.nl (geraadpleegd op 26 januari 2011)

Archief

Het archief van de Sint-Vincentiusvereniging te Etten is gedeponeerd bij het archief van de Sint-Lambertusparochie te Etten, 1594-1968 (1983) dat onder wordt toegangsnummer 68 wordt bewaard in het Regionaal Archief West-Brabant.

Het archief bevat:

Akte waarbij de conferentie van Etten wordt ingelijfd bij de Vereniging van de H. Vincentius van Paulo, 1861, 1 stuk;

Register van leden in de periode 1861-1950, aangelegd 1950, 1 deel;

Staten van verleende armenzorg, 1862-1881 en 1954-1974, 1 omslag.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. deze conferentie van de H. Lambertus over de periode 1860-1959 in dossier nr. 273 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.