Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Protestantsche kinderen

Naam Dames-Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Protestantsche kinderen
Plaats Breda
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kledingstukken aan behoeftige protestantsche kinderen tot 16 à 18-jarige leeftijd te verstrekken (Blankenberg)

Activiteit

'Aan behoeftige, protestantsche kinderen tot 16 à 18-jarigen leeftijd, worden kleedingstukken verstrekt, die door arme vrouwen vervaardigd zijn. De kinderen moeten in Breda wonen, of in omliggende dorpen, waar de Vereeniging leden heeft. Men moet zich wenden tot bestuurderessen om voor hulp in aanmerking te komen; voordat zij tot het verleenen van hulp besluiten stellen dezen eerst een onderzoek in.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 432.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan de 'Lijst der Instellingen van weldadigheid in de gemeente Breda, die aan den armenraad deelnemen. 15 Maart 1917.' (Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, inv. nr. 87).