Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Montefiore-vereeniging

Naam Montefiore-vereeniging
Alternatieve namen
  • Vereeniging Montefiore
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 8 november 1883 (oprichting)
Einddatum 1937 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Vreemdelingen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het 'in goede bedding te leiden' van de stroom joden die uit Rusland en Duitsland gevlucht was en op weg naar Amerika berooid in Rotterdam aankwam; deze joden beter te kunnen verzekeren van de soort hulp die in de gegeven omstandigheden het meest wenselijk was. (Falkenburg)

'Het doel der Vereeniging is, behoeftige vreemdelingen te Rotterdam doortrekkende, te ondersteunen. In buitengewone gevallen is het bestuur gemachtigd gepaste maatregelen te nemen tot ondersteuning van behoeftige vreemdelingen, ook niet te Rotterdam doortrekkende. Deze Vereeniging, hoewel ook niet-Israëlieten zoo noodig, steunende, beoogt voornamelijk het verleenen van bijstand in raad en daad, aan landverhuizende Israëlieten.' (Blankenberg)

Activiteit

Het oprichten en in stand houden van een 'Bureel voor passanten' te Rotterdam. Het optreden aldaar als mandataris voor buitenlandse comitées tijdens de pogroms in Rusland in 1892-93. Het bekostigen van 'de expeditie en de ondersteuning der Russische uitgewekenen' door de Rotterdamsche politie. Het bekostigen van de zorg voor geloofsgenoten op diverse plaatsen o.a. langs de Russische grens, te Bentheim, te Salzbergen en te Oldenzaal. Het verschaffen van logies op doorreis (meestal voor één nacht). Het verschaffen van vervoerskaarten naar Rotterdam en vandaar naar Amerika tegen sterk gereduceerde prijzen.

Werkt samen met

Alliance Israélite Universelle, sinds 1893.

Oprichters

Genoemd naar de filantroop Sir Moses Montefiore. (Falkenburg)

Koninklijk Besluit 25 maart 1885 nr. 14; 1 november 1890 nr. 97; 22 februari 1897
Staatscourant

10 mei 1885; 30 januari 1891

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2649
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland II, gemeente Rotterdam (Amsterdam 1896) 249-251. (In opdracht der Vereeniging voor staatshuishoudkunde en statistiek bewerkt door Ph.F.)

F.'s bronnen: Statuten. Inlichtingen van het bestuur aan de Vereeniging tot verbetering van armenzorg.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 933.

Register van de Staatscourant.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan der omschrijving: ‘Correspondentie met de heren J. Weyl en Mr. E. Belinfante van het Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen in Den Haag en met B.J. Stein van "Montefiore" Vereeniging tot ondersteuning van Behoeftige passanten in Rotterdam (...) 1936-1937' van een dossier in het archief van het Comité voor Joodsche Vluchtelingen dat onder toegangsnummer 181b wordt bewaard op het NIOD.

Opmerkingen

ad publicaties van de vereniging:

Bovengenoemde statuten bevinden zich in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations  (dates:1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam.

 

ad activiteit, leden en financiën:

Falkenburg geeft een staatje van aantallen van logies voorziene passanten: 1884:173, 1888:890, 1891:1390, 1893:2626 en 1895:449.

Een raming van de uitgaven hiervoor:

het aantal contribuanten: ongeveer 200 die ongeveer f. 500 per jaar opbrengen, terwijl de twee schaalcollecten f. 600 per jaar opbrengen. Deze opbrengst achtte men te gering.

Het ontbrekende werd vanaf 1893 aangevuld met de financiële steun van de Alliance Israélite Universelle.

'(...) in 1898 [werden] 335 mannen, 69 vrouwen en 63 kinderen, samen 467 personen geholpen. Deze waren gekomen uit: Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, België, Duitschland, Egypte, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk-Hongarije, Palestina, Rumenië, Rusland, Polen en Turkijk, terwijl ook Nederlanders werden bijgestaan.' (Blankenberg)

Archief

In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich stukken die de Montefiore-vereeniging betreffen, in het archief van Gemeentesecretarie Rotterdam afd. Armenzaken -> Armwezen en Volksgezondheid-> Sociale Belangen (toegangsnummer 56). De stukken dateren echter alle uit de 20e eeuw. Het recentste van 1927: 'Montefiore Vereniging tot ondersteuning van behoeftige passanten, 1927.'Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Schip, E.M.J. van, Montefiore. Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige passanten. Een onderzoek naar het functioneren in de periode 1883-1914', in: Rotterdamsch Jaarboekje (Rotterdam 1996) 389-453.

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Statuten der Vereeniging Montefiore-Stichting te Rotterdam. (1885).