Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, De -

Naam Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, De -
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 8 maart 1900 (oprichting)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

in geschriften en vergaderingen de opvattig te propageren dat 'de tegenwoordige tijdsomstandigheden het geregeld gebruik van alcoholische dranken door den christen, als een steun der drinkgewoonte veroordeelen' (conceptstatuten)

 

Activiteit

Het in geschriften en vergaderingen propageren van de opvattig dat 'de tegenwoordige tijdsomstandigheden het geregeld gebruik van alcoholische dranken door den christen, als een steun der drinkgewoonte veroordeelen';

het daadwerkelijk steunen van de adresbeweging voor de drankwetherziening.

Heeft als afdeling(en)

Rotterdam, sinds 17 oktober 1900.

Oprichters

De oprichters vormden tevens het eerste bestuur: ds. C.M.W. Plet, ds. W.H. Gispen Jr., J. Minderaa, ds. W.A. Dekker en dr. J.H. van Dale.

Verantwoording gegevens

H.W. Crommelin, 'Een jaar Strijdens. Overzicht over 1900', in: J.J.P. Valeton, J.J. Knap en C. van Krevelen (reds.), Het werk der liefde. Tijdschrift gewijd aan de wetenschappelijke bestrijding der drinkgewoonten, 7e jrg (1901) 15 en 244.

J.C. van der Stel, Drinken, drank en dronkenschap. Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland (Hilversum 1995) 163.

Een verslag van de oprichtingsvergadering in "De Wereldstrijd" tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 12, 92-93 en een verslag van de eerste algemene vergadering in "De Wereldstrijd", 9e jrg. nr.32, 250.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

ad levensbeschouwing:

'De Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding stelt zich op den grondslag van Gods Woord, naar de opvatting van "de drie formulieren van eenigheid" en gaat dienovereenkomstig uit van de volgende beginselen:

a. dat de zonde nimmer in eenige stof zelve gelegen is, dus ook niet in alcoholische dranken als zoodanig;

b. dat onder bepaalde omstandigheden, óf in het persoonlijk leven, óf in het leven van anderen, óf in algemeene tijdsomstandigheden, het niet gebruiken van deze dranken tot de eere van God en het tot welzijn van den naaste strekken kan;

c.  dat de tegenwoordige tijdsomstandigheden het gebruik van alcoholische dranken door den Christen, als een steunen van de drinkgewoonten, veroordeelen.' (Uit de conceptstatuten der Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding zoals gepubliceerd in "De wereldstrijd" 9e jrg., 237)

De statuten werden vastgesteld op een op 25 juli te Zwolle gehouden vergadering.

 

leden:

in 1900: 365 in getal, zowel geheelonthouders als afschaffers.

Archief

Archiefmateriaal van/m.b.t. de Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijding bevindt zich in het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (coll. nr.: 614; 1 m.) Het archief is in bewerking, de inventaris is nog niet op de website van het documentatiecentrum te raadplegen. Het bevat geen archief van vóór 1910.