Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Gouda

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Gouda
Opmerkingen over naam veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Gouda
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 9 oktober 1891 (oprichting)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art. 1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

'(...) het doel der Vereeniging: redding van slachtoffers onzer drinkgewoonten, en een schilt te zijn voor wie offers van nooit rustende verzoeking kunnen worden. Daarom is samenwerking voor alle Vereenigingen, die Christus zoeken zoo wenschelijk, mocht het zijn allerwege.' (De Wereldstrijd 2e jrg. nr. 42)

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV  te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Heeft als deelnemer

de Zusterkring, een knapen-afdeling en de kinderbond "De Hoop der Toekomst". (Wereldstrijd 7e jrg 1898)

Bestuursleden

"Ons bestuur is bijna geheel veranderd; het bestaat nu uit: Ds. A. Wartena, Eere-voorzitter; T.J. Kousbroek, voorzitter; T. Boot, secretaris; A.F.T. Rijnthalder, vice-secretaris; M.G. de Jong, penningmeester en D. de Vries, vice-penningmeester.'' (Wereldstrijd, 7e jrg., 1898)

Vergaderplaats

Het lokaal "Heil des Volks" in de Vogelenzang (Wereldstrijd, 7e jrg., 166)

 

In 1898 huurde de afdeling een eigen vergaderruimte: 'Tweehonderd bezoekers zou het wel kunnen bevatten en dan had ieder nog een goede zitplaats. De wanden zijn netjes versierd met spreuken uit de Heilige Schrift; een fraaie katheder, een welluidend orgel en eenvoudige doch gemakkelijke stoelen vormen het ameublement.' (Wereldstrijd 7e jrg., 166)

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

overige gegevens aan het

Bijblad van "De Wereldstrijd", 2e jrg. (1893) nrs. 25 en 28.

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 7e jrg. (1898) 23 en 31 en het jaarverslag op p. 330.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding van de afdeling Gouda in “De Wereldstrijd”, orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 54e jrg. (1954) nr. 18, 73.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

ad leden:

'De afdeeling telt ruim 100 leden en aangeslotenen.' (Wereldstrijd, 7e jrg., 1898)