Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Deventer der -

Naam Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Deventer der -
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Begindatum 1871 (eerste vermelding)
Einddatum 1916 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Doelstelling, zoals omschreven in de 'wervings'-circulaire uit feb 1871: '(...) op allerlei wijze den arbeidszin onder de vrouwen aan te kweeken, lust tot het beoefenen van Nijverheid en Kunst op te wekken, om, naast den zegen die elke arbeid kroont, sluimerende talenten wakker te schudden, zoowel bij de bemiddelde als bij de onbemiddelde vrouw, teneinde der eerste, vooral in ongehuwden staat, langzamerhand een werkkring te ontsluiten overeenkomstig haar aanleg, en de laatste behulpzaam te zijn om in eigen onderhoud te voorzien.'

Lotsverbetering der onvermogende vrouw uit den beschaafden stand; aankweeking van talenten; aanmoediging van arbeidszin; morelen en materieëlen steun te verleenen aan haar die door werkzaamheid in eigen onderhoud tracht te voorzien. (Goossens)

 

Activiteit

Van de Loo citeert uit bovengenoemde circulaire:

'Arbeid Adelt stelt zich voor dit doel, in navolging van buitenlandsche vrouwen-vereenigingen, te zullen  bereiken door:

1. het doen ontstaan van edelen wedijver door het geven van tentoonstellingen, uitsluitende van voorwerpen van vrouwelijk Nijverheid  en Kunst (...)

2. door de vrouw die arbeiden wil, daartoe in de gelegenheid te stellen, of haar werk tegen billijken prijs te koopen, om dit als eigendom van de vereeniging weer te verkoopen, (...)

3. door het oprichten van Industriescholen, waarin grondig onderwijs zal worden gegeven in al die vakken welke de aanstaande vrouw in staat zullen stellen in eigen onderhoud te voorzien (...)

4. door het doen opleiden van volstrekt onvermogende meisjes met bijzonderen aanleg voor dat vak van Nijverheid of Kunst, en verder al datgene te ondernemen wat voor het doel bevorderlijk kan zijn.'

De activiteiten veranderden mét de doelstelling naar een zwaarder accent op scholing: vanaf begin werden subsidies verstrekt aan individuele studentes, geleidelijk aan vooral aan opleidingen en scholen.

 

Afdeling van

de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), opgericht in 1871 te Delft en spoedig gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

Algemeen, doelstelling en activiteit:

ontleend aan data m.b.t. de landelijke vereniging, die grotendeels geput zijn uit Vilan van de Loo, Toekomst door traditie. 125 jaar Tesselschade –Arbeid Adelt Alg. Ned. Vrouwenvereninging (Zutphen 1996)

afdeling Deventer:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 868, 889.

Het trefwoord 'Arbeid Adelt' wordt regelmatig vermeld in het Deventer Dagblad de Koerier tussen oktober 1871 en mei 1916. De teksten zijn wegens een defect op dit moment (augustus 2010) niet, maar normaal gesproken wel te controleren op de website van het Stadsarchief Deventer. De eerste en laatste vermelding van de afdeling zijn aan dit gegeven ontleend.