Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Liefdewerk van den Goeden-Herder

Naam Liefdewerk van den Goeden-Herder
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 3 oktober 1856 (oprichting)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Personen van het vrouwelijk geslacht, die tot een ontuchtig leven vervallen zijn, tot een braaf christelijk leven terug te brengen en haar daarbij te behouden, alsmede zoodanige vrouwelijke personen, welke in dreigend gevaar verkeeren van tot zulke ellende te vervallen, daarvoor te behoeden.

Activiteit

Het helpen financieren van instellingen bediend door de zusters van de congregatie van den Goeden Herder van Anger, voor de opvang van vrouwen die gevallen zijn of dreigen te vallen. 

Het eerste in Nederland was het gesticht 'De Goede Herder' te Leiderdorp (opvang en verzorging van 'gevallen meisjes' of Penitenten), het tweede het St. Joseph's Gesticht te Haarlem 'voor hulpbehoevende meisjes van 6 tot 12 jaar, wier opvoeding gevaar loopt' (preservées) en als derde het Liefdegesticht "De Goede Herder" te Velp, opgericht vanuit het Moederhuis te Leiderdorp, bestaande uit het Joseph-Gesticht voor gevallen meisjes en dezulken wier zedelijk heil gevaar loopt en het Gesticht van de H. Engelbewaarder voor hulpbehoevende, verwaarloosde en verlaten kinderen (meisjes).' Het Liefdegesticht "De Goede Herder" te Ambt-Almeloo, voor 'R.K. meisjes die H. Eerste Communie gedaan hebben' werd bediend door dezelfde congregatie, maar dan 'uitgaande van het Duitsch Provinciaal Moederhuis te Munchen'. (Pel)

Heeft als afdeling(en)

afdelingen volgens parochiële indeling o.a. in de parochie van de Heilige Willibrordus binnen de veste te Amsterdam, opgericht in of vóór 1858, de parochie van St. Nicolaas buiten de veste te Amsterdam, de parochie van de Heilige Catharina te Amsterdam vóór 1859, de parochie van de Heilige Augustinus (de Star) te Amsterdam in 1857, de R.K. Vrouwe parochie te Vlissingen, opgericht in 1857, de parochie Sint Joseph te Haarlem in 1857, de parochie Onze Lieve Vrouw Rozenkrans en Heilige Dominicus (Spaarnekerk) te Haarlem in 1856.

Werkt samen met

'St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen', opgericht in 1884 en gevestigd te Rotterdam

Oprichters

De bisschop van Haarlem Mgr. de Vree.

Verantwoording gegevens

P.J. Nierman, "De Goede Herder": naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het gesticht te Zoeterwoude (Leiden 1910). [voorw. door P.L. Dessens]

H.A. Pel, Het liefdewerk van den Goeden Herder hier te Lande. Na veertig jaren (Amersfoort 1901) 25-44.

Het Gesticht van den Goeden-Herder te Leiderdorp (Amsterdam z.j.) 9

Gegevens ontleend aan de inventarissen van ondergenoemde parochiearchieven.

Opmerkingen

ad begindatum:

'Reeds in 1852 werd door den toenmaligen Vice-Superior der Hollandsche Zending, Monsgr. C. Belgrado, (...) tot stichting van het liefdewerk van de Goeden-Herder een plan beraamd en door dien Kerkvoogd eene commissie ter verwezelijking van dat plan benoemd. Bij de invoering der kerkelijke hierarchie hier te lande wendde die commissie zich tot zijne Doorl. Hoogwaardigheid, den nieuw benoemden Bisschop van Haarlem, en vond daar niet alleen (...) goekeuring en aanmoediging, maar werd haar tevens de meest mogelijke medewerking toegezegd. Al dadelijk benoemde Z.D.H. eene commissie, rigtte op wettige en gezaghebbende wijze de vereeniging voor het Liefdewerk van de Goeden-Herder op en gaf daarvan kennis aan de geestelijkheid en de geloovigen van het Bisdom Haarlem, bij herderlijk schrijven van 3 October 1856'. (Het Gesticht,  9)

ad relaties:

Er zijn ongetwijfeld meer afdelingen van het Liefdewerk van de Goede Herder geweest in het bisdom Haarlem.

Archief

Archiefstukken m.b.t.

1. Het Liefdewerk van de Goede Herder van de parochie van de Heilige Willibrordus binnen de veste, in: Stadsarchief Amsterdam, nr. 436:

Missives van mgr. F.J. van Vree, bisschop van Haarlem, aan de geestelijkheid van zijn diocees, ter aanbeveling van het liefdewerk ’de Goede Herder’, 1858-1860, 2 stukken in 1 omslag;
Akte van Aggregatie van de afdeling in de parochie van de Willibrordus binnen de veste te Amsterdam in het Liefdewerk ’de Goede Herder’, 1859.

2. Het Liefdewerk G.H. van de parochie Sint Joseph te Haarlem in het Noord-Hollands Archief, toegangsnummer 1073:

Herderlijke brief van de bisschop betreffende de oprichting, 1856.

3. het Liefdewerk G.H. van de parochie Onze Lieve Vrouw Rozenkrans en Heilige Dominicus (Spaarnekerk) te Haarlem in Noord-Hollands Archief toegangsnummer 3615:

'Stukken betreffende de oprichting van verenigingen' m.b.t. 'Liefdewerk van de goede Herder, 1856'.

4. het Liefdewerk G.H. van de parochie van de Heilige Catharina te Amsterdam in: Stadsarchief Amsterdam nr. 444, rubriek broederschappen e.a. godsdienstige instellingen ‘Stukken betreffende de vereniging 'de goede Herder', 1 stuk en 1859, 1860-1866, 1 deel.

5. het Liefdewerk G.H. van de parochie van de Heilige Augustinus (de Star) in Stadsarchief Amsterdam nr. 542 in de rubriek: overige verenigingen en broederschappen: 'Akte van oprichting door de bisschop van Haarlem van de Amsterdamse afdeling Liefdewerk van den Goeden Herder 1857, 1 stuk'.

6. het Liefdewerk G.H. van de Rooms Katholieke Vrouwe Parochie te Vlissingen, 1805-1962, in de rubriek: 'Katholieke verenigingen met een zedelijk of liefdadig doel' van het betreffende parochiearchief dat onder toegangsnummer 361 berust in het Gemeentearchief Vlissingen.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Vree, F.J. van, Liefdewerk van den goeden herder (z.p. circa 1856).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag wegens het liefdewerk van den goeden herder onder Soeterwoude nabij Leiderdorp (Haarlem 1865-1870).
  • Het liefdewerk van den Goeden Herder: bijzonderheden omtrent de stichting van dit werk en de bewonderenswaardige offerwilligheid der zusters, die er zich aan gewijd hebben, zoo in den vreemde als in ons vaderland (Amsterdam 1868).