Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn

Naam Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn
Alternatieve namen
  • Nederlandsche Vrouwenbond (gangbare verkorte naam)
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum december 1883 (oprichting)
Einddatum 1948 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

Verhooging van het zedelijk bewustzijn. (Goossens)

Nader omschreven in de formulering van de grondbeginselen:

'De Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn heeft tot grondbeginsel dat er één zedenwet is voor man en vrouw, en dat waar twee menschen zondigen beider schuld even groot is, en het eene groote onrechtvaardigheid is dat de vrouw hier alleen voor zou boeten.

De leden van de Bond moeten trachten met Gods hulp, de gedaalde levenstoon der gansche maatschappij op te heffen en ten strijde te trekken tegen alles wat laag is en den menschen onwaardig.

Zij moeten trachten het zwakke te beschermen en het gevallene op te heffen.

Ten 2e: de Nederlandsche Vrouwenbond stelt zich op het standpunt, dat ook de Federation Abolitionniste Internationale inneemt dat alle wetten die medewerken om de prostitutie te regelen, verkeerd zijn omdat men daardoor van hoger hand de reglementering en wat daarmede annex is sanctionneert.' (De Ned. Vrouwenbond 3,4)

 

Activiteit

Het propageren van de grondbeginselen d.m.v. brochures, het eigen blad 'Orgaan', het organiseren van samenkomsten, het sturen van petities aan de overheid, het stimuleren van de oprichting van nieuwe afdelingen, die elk op lokaal niveau de taak van de voorlichting op zich namen, adressen stuurden aan stadsbesturen en lokaal bijeenkomsten met sprekers organiseerden.

Daarnaast vormde het 'voorkomen en redden' een belangrijke activiteit. Hiertoe werd samenwerking aangegaan met al bestaande doorgangshuizen en de organisties daarachter zoals de Zettense inrichtingen en de vrouwenlogementen en werden afdelingen gestimuleerd binnen hun eigen ressort dergelijke doorgangshuizen en logementen - vaak "Te Huis en Te Huizen' genoemd - op te zetten. Zo richtte de (afdelingen van de) Nederlandsche Vrouwenbond dergelijke logementen op voor vrouwen in Amsterdam, Den Haag, Groningen, Harderwijk, Rotterdam en Utrecht. 'In 1897 waren er in 12 andere steden Te Huizen opgericht alleen was dat te Harderwijk nu vervallen. Nu, in 1909 zijn er 21 plaatsten waar een Te Huis is gevestigd.' (Gedenkboek 25 jaren p. 89)

Bovendien werd samengewerkt met de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, vooral in het zogenaamde Stationswerk, dat beoogde te voorkomen dat vrouwen en meisjes, aangekomen in een hun vreemde stad in handen van kwaadwillende lieden zouden vallen.

Heeft als afdeling(en)

In 1885 ressorteerden onder de Nederlandsche Vrouwenbond de afdelingen Alkmaar, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Haarlem, Leiden, Middelburg e.o., Utrecht, Velp, Zutphen e.o.

In 1895 was er een correspondente van de vereniging in o.a. Schiedam, mevrouw M.E. van den [?]-Philipse.

Aangesloten bij

de Federation Abolitionniste Internationale opgericht door Josephine Butler in 1875 en gevestigd te Genève.

Werkt samen met

de Vereeniging tegen Prostitutie, opgericht in 1879 en gevestigd te Utrecht, waarvan het de vrouwelijke pendant was. Hoewel het samengaan in één vereniging lange tijd door de mannen werd afgewezen vond in 1948 een fusie tussen beide plaats in de Hendrik Piersonvereniging, welke later werd omgezet in een stichting.

Werkt samen met

de besturen van de Vereeniging Doorgangshuizen te Leiden en Groningen, en diverse wijkverenigingen.

Aangesloten bij

en mede-oprichtster van de Nationalen Vrouwenraad van Nederland, opgericht in mei 1899 en gevestigd te Utrecht.

Oprichters

Mevr. douairière Klerck-van Hogendorp, tezamen met o.a. baronnesse T.P. Mackay, geboren van Lijnden, mevr. Beelaerts van Blokland-Kneppelhout, mevr. Schuurman, mevr. Gevers, geboren Vrolijk en gravin van Hogendorp, geboren Gevers Deynoot.

Bestuursleden

De bovengenoemde oprichtsters vormden het eerste bestuur met de eerste 25 jaar mevr. Klerck van Hogendorp als presidente.

Koninklijk Besluit 7 oktober 1886 nr. 15
Staatscourant

15 december 1886

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1437
Verantwoording gegevens

De brochure: De Ned. Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn: ontstaan, organisatie en werkwijze (z.p. 192X). Uitgave van de Vrouwenbond.

Mevr. douairière Beelaerts van Blokhout-Kneppelhout en Jonkvrouwe A. van Hogendorp (reds.). Gedenkboek Vijf en twintig jaren arbeids van den Nederlandschen Vrouwenbond tot verhooging van het Zedelijk Bewustzijn (Groningen 1909).

ad publicaties van de vereniging: C. Willems-Bierlaagh, Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945, bibliografische lijst (Amsterdam 1992) 183.

Ook beschreven in Petra de Vries, Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen: de reglementering en bestrijding van de prostitutie in Nederland 1850-1911 (Hilversum 1997) 93-136.

Opmerkingen

ad begindatum:

Een belangrijke bron van inspiratie voor het oprichten van de vrouwenbond was het optreden van Josephine Butler tijdens het congres der Abolitionistische Federatie te Den Haag in 1883. In de winter van 1883-1884 kwamen 'een twintigtal vrouwen maandelijks bijeen om de zaken van het Congres te bespreken. In December werd reeds tot de oprichting van een Vrouwenbond besloten.'

ad einddatum:

In 1948 fuseerde de Vrouwenbond met de Nederlandse Middernachtzending Vereniging tot Vereniging Zedenopbouw, waarvan de naam snel werd veranderd in De Hendrik Piersonvereniging, welke later in een stichting werd omgezet.

ad richtgroep:

prostitutees, vooral ook preventief

Inkomsten:

deze bestaan uit contributies en giften.

 

In: Hilary Akers, 'Overzicht van verenigingen in Amsterdam in de jaren 1870-1920.' - Onderdeel van het stageonderzoek van H.A. voor Boudien de Vries (UvA 2004) is sprake van de afdeling Amsterdam van de Nederlandsche Vrouwenbond tot verhoging van het Zedelijke Bewustzijn. 

Archiefstukken van de Amsterdamse afdeling van de Vrouwenbond over de periode 1920-1947 bevinden zich

1. in het bovengenoemde archief van de Hendrik Piersonstichting, en wel:

Notulenboek afdeling Amsterdam, 1912-1947 5 delen. [met hiaten]

Notulenboek afdeling Amsterdam, bestuur Tehuis Keizers-gracht 646, 1929-1936;

2. in de rubriek Documentatie van het archief van de Vereniging van Armbesturen te Amsterdam, sedert 1913 Armenraad en sedert 1948 Sociale Raad dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam, 1 omslag. Wanneer de afdeling Amsterdam is opgericht is niet duidelijk, mogelijk ná 1900.

Archief

Het restant van het archief van de Nederlandsche Vrouwenbond tot verhoging van het Zedelijk Bewustzijn maakt deel uit van het archief van De Hendrik Piersonstichting dat onder toegangsnummer 189 wordt bewaard in het Historisch Documentatiecentrum van het Nederlands Protestantisme 1800-heden. Het bevat geen archiefmateriaal meer van vóór 1912.

In het Haags Gemeentearchief wordt onder toegangsnr. 277-1 het archief van de Armenraad te Den Haag, sedert 1946 Sociale raad, sedert 1965 Stichting sociale raad bewaard. Het bevat in dossier nr. 553 stukken 'inzake de organisatie en werkzaamheden van de Nederlandse Vrouwenbond tot verhoging van het zedelijk bewustzijn, afdeling 's-Gravenhage, 1945-1949, maar geen 19de eeuws materiaal.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Orgaan van den Nederlandsche Vrouwenbond tot verhooging van het Zedelijk Bewustzijn ('s-Gravenhage 1884-1938).