Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut der Israƫlieten in Nederland, afdeling Rotterdam

Naam Maatschappij tot Nut der Israƫlieten in Nederland, afdeling Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1850 (eerste vermelding)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden, Jongens, Meisjes, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Bevordering van goede zeden, deugd en beschaving onder Israëlieten in Nederland, alles overeenkomsig den Israëlietischen godsdient; alsmede verspreiding van nuttige kundigheden, voornamelijk onder de mingeoefenden.' (Calisch)

 

Activiteit

'Armlastige scholieren en studenten financieel steunen, 'nuttige boekwerken' verspreiden en de maatschappelijke verhoudingen tussen de joden in Nederland bestuderen en verbeteren.' (Pach)

het oprichten van een Leenfonds rond 1850 om armlastige neringdoenden de uitoefening van een beroep mogelijk te maken. (inventaris van het archief van de Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam)

Afdeling van

de (landelijke) Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland, opgericht in 1849 en gevestigd te Amsterdam

Werkt samen met

de Centrale vereeniging tot verbetering der Arm- of armenverzorging in de Israëlietische gemeente te Rotterdam

Bestuursleden

in 1867: mr. H.H. Tels, voorzitter, E.L. Jacobson Lz., thesaurier, J. van Raalte, secretaris en de leden: L. Pincoffs, H.P. Kerdijk, dr. M. Polano en A.J. de Vries. (Jaarboekje)

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 132-134. (Uit echte bronnen bijeengebracht door NSC)

Hilde Pach, 'Nette kleren voor school en gedraag je correct', in Nieuw Israëlietiesch Weekblad, 21 januari 2000.

ad bestuursleden:

Nederlandsch-Israëlietisch Jaarboekje voor 5628 (1867-1868) (Rotterdam 1867) 52-53.

Blankenberg, J.F.L., H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 508 (: Israëlietisch Weldadigheidsfonds) en  381 (: Centrale vereeniging tot verbetering der Armverzorging in de Israëlietische gemeente)

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2ste jng. (1901) 53, 54

Opmerkingen

ad begindatum:

Gezien het datum van het jaarverslag en de oprichtingsdatum van de landelijke vereniging is de afdeling Rotterdam in 1849 of 1850 opgericht.

 

 

Archief

In het archief van de afdeling Middelburg van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten, dat is gedeponeerd in het archief van het bestuur der Nederlandsche Israëlietische Hoofdsynagoge te Middelburg, 1815-1906, onderdeel van het archief van de Nederlands Iraëlietische Gemeente Middelburg 1704-1996, bevindt zich het jaarverslag van de afdeling Rotterdam 1850/51;

gegevens uit de inventaris van de Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam, dat onder nr. 29 wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam.