Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van de H. Catharina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van de H. Catharina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam doorgaans Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Catharina

Begindatum 30 september 1847 (oprichting)
Einddatum 1962 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.' 

Neemt deel aan

den Bijzondere Raad Den Bosch van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1847.

Bestuursleden

president: J.W.R. van Gulick in 1894, 1899 en P.J. Pernot in 1903;

vice-president: geen vermelding in 1894, P.J. Pernot in 1899 en Fr. Bolsius in 1903;

secretaris: W. Thomas in 1894, 1899 en T. van Maarwijk in 1903;

penningmeester: geen vermelding in 1894, W. de Bruijn in 1899 en 1903.

 

Verantwoording gegevens

ad begindatum, bestuursleden en activiteit:
Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894
(Alkmaar 1894) 261.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 49.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 347.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57, 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

Archief

Het archief van de Conferentie St. Cathrien van de St. Vincentiusvereniging 1847 - 1962 wordt onder toegangsnummer 94 bewaard in het Stadsarchief 's-Hertogenbosch.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief 's Hertogenbosch
Naam collectie Conferentie St. Cathrien van de St. Vincentiusvereniging 1847 - 1962
Beheersnummer 94
Toegang inventaris
Notulen ja

(Registers van) Notulen van de vergaderingen van de conferentie van St. Cathrien, 1847-1891, 1896-1954.

Jaarverslagen ja

Concept- c.q. minuut-jaarverslagen, met bijlagen, 1851, 1856, 1858-1859, 1863-1872, 1875-1882.

Correspondentie ja

Brief van P.H. v. Liempt (deken van Den Bosch) aan de Vicarus apostolicus betreffende de oprichting van een St. Vincentiusvereniging te ’s-Hertogenbosch, 1847. Afschrift;

Ingekomen brief van de Algemene Raad te Parijs houdende mededeling van de inlijving van de conferentie van de H. Catharina bij de vereniging, 9 okt. 1847, met moderne kopie;

Ingekomen gedrukte circulaires, 1858-1938;

Ingekomen brieven van de Bijzondere Raad, 1858-1953;

Ingekomen brieven van andere Bossche conferenties, 1861-1926;

Overige ingekomen stukken, en minuten van uitgaande stukken, en aantekeningen, 1851-1956.

Overige stukken ja

Magazijnboek, register van uit het magazijn verstrekte kledingstukken en beddegoed, nov. 1899-mrt. 1907, ingeschreven per artikel, met achterin enige aantekeningen betreffende verstrekte aardappelen en vlees;

Stukken betreffende het liefdewerk van de H. Aloysius voor kinderen, 1850-1880;

Stukken betreffende brandverzekering voor de bezittingen der conferentie, 1864-1920;

Stukken betreffende grondbelasting voor de bezittingen der conferentie, 1869-1875;

Stukken betreffende het verbouwen en inrichten van een gebouw tot magazijn en vergaderlokaal, 1883-1884;

Stukken betreffende het in 1864 door de conferentie, bij legaat van Johanna Pijnappels, verworven huis de (drie) klimmende bokken in de Vughterstraat, 1864-1917, met 19e eeuws afschrift van een akte uit 1601;

Stukken betreffende het in 1881 door de wed. H. v. Nes aan de conferentie behoudens levenslang vruchtgebruik geschonken huis de Moriaan in de Karrestraat, 1835, 1877 en 1881;

Stukken betreffende legaten aan de conferentie van roerende goederen en geld, 1864-1947;

Stukken betreffende schenkingen aan de conferentie van roerende goederen en geld, 1868-1925;

Stukken betreffende een door de conferentie aangegane renteloze geldlening, in de vorm van door leden voorgeschoten gelden, 1882;

Verslag der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te ’s Hertogenbosch over 1847-1872, gedrukt (St. Michiels-Gestel), 1873;

Verslag der Vereeniging van den H. VIncentius van Paulo te ’s-Hertogenbosch over het jaar 1890-91, gedrukt (St. Michiels-gestel), 1892;

Jaarlijkse lijsten van de raden en conferenties van de Vincentiusvereniging in Nederland, 1863-1906 (met hiaten), gedrukt.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Eerden, J. v. d., Honderd jaar Vincentiuswerk in de parochie van St. Cathrien 's-Hertogenbosch 1847-1947 (Den Bosch 1947).