Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Hulp in Nood

Naam Vereeniging Hulp in Nood
Plaats Sneek
Provincie Friesland
Begindatum 1883 (eerste vermelding)
Einddatum 1969 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

werkzaam te zijn tot leniging van den nood (Goossens)

'Ondersteuning wordt bij voorkeur gegeven aan personen die buiten eigen schuld tot armoede zijn vervallen.' (Blankenberg)

Activiteit

'Giften ineens worden nu en dan gegeven, levensmiddelen aan zieken en zwakken, brandstoffen en ligging en dekking in enkele gevallen. (...) Men ondersteunt niet wanneer de aanvragers reeds onderstand genieten van de algemeene armvoogdij of de kerkelijke liefdadigheid. Een onderzoek wordt ingesteld door een lid van het bestuur, bijgestaan door twee commissieleden; dezen beslissen; geregeld huisbezoek heeft plaats.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 2 februari 1883 nr. 19
Staatscourant

8 maart 1883

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2827
Verantwoording gegevens

Doelstelling en activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 418.

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de archiefbeschrijving.

Archief

Het archief van de vereniging Hulp in Nood te Sneek bevindt zich in het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar onder toegangsnummer 130-12 (0,23 m., inventaris)

Het archief bevat uit de 19e eeuw:

Register van notulen, 1876-1919.

Het recentste materiaal bevat het dossier: Register van notulen en jaarrekeningen, 1920-1969.