Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Nijmegen

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Nijmegen
Opmerkingen over naam veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1900 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art. 1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Heeft als deelnemer

de Kinderkring "Hoop der Toekomst".

Bestuursleden

Het bestuur was in 1900 als volgt samengesteld: tot maart 1900: ds. L. Rooseboom, die bij het opstellen van het jaarverslag nog niet vervangen was; K.H. de Boer, secretaris; F.P.G. Staal, penningmeester.

Vergaderplaats

Het volkskoffiehuis op de Korenmarkt diende tevens als vergaderlokaal.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan het formulier van de landelijke vereniging

overige gegevens aan

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 38, 305-306.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

ad leden:

'Het ledental dat vorig jaar tot 60 was gestegen, is thans met acht leden vermeerderd, zoodat onze afdeeling thans acht en zestig leden telt, benevens zeven aangeslotenen [niet contribuerende aanhang].' 'Verder heeft de Afdeeling nog een zestigtal donateurs'.