Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Mishenet Zequenim (Steun van ouden)

Naam Mishenet Zequenim (Steun van ouden)
Opmerkingen over naam de spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd; Hillesum b.v. noteert: Misj'enet Zequenim
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1750 (oprichting)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Mannen (algemeen), Ouderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'(...) is het doel van de stichting het verzorgen van oude lieden. Aanvankelijk werden ook vrouwen toegelaten, maar later heeft men bepaald dat alleen mannen opgenomen mochten worden.' (inventaris)

Activiteit

Het instandhouden van het Portugeesch-Israëlietisch Oude Mannenhuis, genaamd Mishenet Zequenim. Alleen mannen worden opgenomen; zij moeten 60 jaar oud zijn, gezond gestel hebben en tot het Portugeesch Israëlietisch Kerkgenootschap behoren. Het aantal verpleegden bedraagt 9. (Blankenberg)

Oprichters

'De gebroederschap (...) werd opgericht door twaalf stichters, te weten: Joseph Cohen d’Azevedo, dr. Ishac de Abm Dias, Moseh Abendana Mendes, Abraham Vaz d’Oliveira, Daniel de Jos. de la Penha, Jahacob Sasportas, Rephael Curiel, Selomoh Lumbrozo de Mattos, Aharon de Sel, Lopes Colaço, David Franco Mendez, Abraham de Raph. Mendes da Costa en Ishac de Castro. (inventaris)

Bestuursleden

Het dagelijks bestuur, dat bestond uit drie van de twaalf bestuurders werd in 1851 gevormd door 'de heeren Abm. Orobio de Castro Jr., jhr. Mozes Lopes Suasso en Raphael van Jacob Mendes da Costa'. (Calisch)

Eigen gebouw (adres)

Van 1749 tot 1798 was een huis op de Weesperstraat tusschen de Heeren- en de Keizersgrachtentot huisvesting der ouden ingerigt'. Sinds die tijd is het tehuis 'gevestigd op de Heerengracht bij den Amstel.' (Calisch)

Verantwoording gegevens

Algemeen:

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 209, 210. (Uit echte bronnen bijeengebracht door N.S.C.)

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan J.M. Hillesum, 'Vereenigingen bij de Portugeesche en Spaansche joden te Amsterdam in de 17e een 18de eeuw', in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum (Amsterdam 1902) 178.

gegevens ontleend aan de inventaris van het archief van de Portugees-Israëlitische Gemeente te Amsterdam.

ad begindatum:

ontleend aan het officiële document: 'Escamoth. Reglamentos e ordenancas para o bom governo da Santa Irmanda Mishenet Zequenim' van het jaar (5510) 1750 (Br. Ros. 71-19)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 558.

Opmerkingen

Algemeen:

Hillesums mededelingen over de joodse verenigingen slaan vooral op het functioneren daarvan in de 17de en 18de eeuw.

Alleen de verenigingen die ten tijde van de publicatie van zijn bovenaangehaald artikel nog bestonden zijn in deze database opgenomen.

 

Na in de Franse tijd onder toezicht te zijn gesteld van het (arm)bestuur, de Parnassim van de Portugees-joodse gemeente, werd dat in 1843 deels weer ongedaan gemaakt.

 

ad publicaties van de vereniging:

Beide maken deel uit van het het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates:1726-1943) van de ‘Bibliotheca Rosenthaliana’, een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam.

Archief

Het archief van de vereniging is gedeponeerd bij het archief van de Portugees-Israëlitische Gemeente te Amsterdam, dat onder toegangsnummer 334 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Archief van de Portugees-Israƫlitsche Gemeente te Amsterdam
Beheersnummer 334
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Reglementen ja

Reglementen, besluiten en notulen, 1750 - 1879, 2 delen

(5510-5603), 1750 - 1843.

Ledenlijsten ja

Ledenlijst. Gedrukt. 1772, 1 stuk.

Notulen ja

Reglementen, besluiten en notulen, 1750 - 1879 2 delen

(5510-5603), 1750 - 1843.

In mei 1843 beginnen de notulen in de Nederlandse taal, 1843 - 1879.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1816 - 1865, 1 omslag.

Financiƫle stukken ja

Kasboek van de contributiegelden (5551-5640), 1791 - 1880, 1 deel;

Grootboek, met index, 1750 - 1870, 2 delen (5510-5602), 1750-1842, 1843 - 1870;

Stukken betreffende inschrijving in het grootboek van de nationale schuld, 1815 - 1844, 1 omslag.

Overige stukken ja

Klad-admissieregister, 1800 - 1886, 1 deeltje;

Processtukken van een geschil tussen de regenten en de loodgieter Dick ten Haaff, 1809, 1 omslag;

Verzekeringspolis met kwitanties van het huis op de Herengracht, 1841 en 1848, 1841 - 1848, 1 omslag;

Inventaris van de inboedel van het gesticht, 1854, 2 stukken;

Journaal, 1750 - 1867, 2 delen (5510-5602), 1750 - 1842, 1843 - 1867;

Admissieregister, 1800 - 1885, 1 deel;

Klad register, 1800 - 1886, 1 deeltje.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Escamoth. Reglamentos e ordenancas para o bom governo da Santa Irmanda Mishenet Zequenim van het jaar (5510) (Amsterdam 1750).
  • Reformaco das escamoth, reglamentos, e ordoenacoens ... da Santa Irmandade ... Mishenet Zequenim (Amsterdam 1753).