Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden te Middelburg

Naam Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden te Middelburg
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1858 (eerste vermelding)
Einddatum 1880 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (landelijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

'(Protestantsche) medebelijderen, die wel de geschikte hoedanigheden of aanleg hebben, om gelukkige leden in de zamenleving te worden, maar daartoe buiten staat zijn uit oorzake van bekrompene omstandigheden, buiten hun toedoen, door dadelijke hulp, vooral in den landbouw, tot een vast bestaan te helpen, en alzoo in staat te stellen, om nuttige leden hunner gemeente te worden'.

Activiteit

het financieel en anderszins steunen van de landelijke vereniging  haar doel te bereiken

 

(Die doelstelling luidde: 'ten behoeve van de zoodanigen [hierboven omschreven] aan te koopen of aan hen de nodige voorschotten voor niets te doen tot het aankoopen van de vereischte landerijen, woningen en verdere noodwendigheden; echter onder bepaalde voorwaarde, dat zij, het zij het aangekochte zelf, het zij bij gedeelten en op vaste tijden, den prijs der voor hen aangekochte goederen, of de aan hen voorgeschotene gelden, zullen terug geven.')

Afdeling van

ofwel Ring nr. XIX van de (landelijke) Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, opgericht in 1822 en gevestigd te Breda.

 

Bestuursleden

in 1858:

Bestuurder: P.D. Tak te Middelburg en de corrspondenten: W.M. Engelberts te Middelburg en mr. F.B. Fock te Veere.

In 1875:

Bestuurderspost vacant; de correspondenten: mr. A.M. Becius en A. M. Tak te Middelburg en jhr. mr. M.J. Schuurbeque Boeije te Zierikzee.

In 1880:

Bestuurder: A.M. Tak en de correspondenten: mr. A.M. Becius, te Middelburg en jhr. mr. M.J. Schuurbeque Boeije te Zierikzee.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit, levensbechouwing en leden:

gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief en andere data m.b.t. de landelijke vereniging.

ad (bestuurs)leden, eerste en laatste vermelding:

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1858, 1875 en 1880 (Middelburg 1858, 1875 en 1880).

 

Opmerkingen

ad eerste vermelding:

Ontleend aan het Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1858

ad leden:

vrouwen konden alleen donatrice worden, geen lid