Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Hulpkas voor Israëlieten"

Naam Vereeniging "Hulpkas voor Israëlieten"
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1851 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Israëlieten, te Leeuwarden wonende, door het verstrekken van renteloos voorschot in hunne middelen van bestaan te ondersteunen (Goossens)

 

'Het doel was het verstrekken van renteloze voorschotten aan in de problemen geraakte kleine joodse ondernemers, mits die van 'onberispelijke levenswandel' waren'. (inventaris)

Activiteit

'Deze hulpkas verstrekt rentelooze voorschotten aan minvermogende Israëlieten, mits zij geen vaste bedeeling van eenig armbestuur genieten. De terugbetaling moet plaats hebben in 40 wekelijksche termijnen; van dezen regel wordt echter wel, in bijzondere gevallen, afgeweken.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 28 april 1873 nr. 25
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 508.

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het archief van de Hoofdsynagoge te Leeuwarden

Opmerkingen

ad oprichtingsdatum:

ontleend aan de op 19 maart 1876 gehouden feestrede.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode

ad activiteit:

Zowel tot waarborg voor de Vereeniging als tot kapitaalvorming van de leeners, wordt van ieder voorschot 5 pCt. afgehouden, die in eene bijzondere kas (Bewaarkas) gestort worden, waarover aan de leeners jaarlijks 3 pCt. als premie wordt uitbetaald. Bij wanbetaling kan de Vereeniging aldus een gedeelte dekken, terwijl leeners die ophouden voorschotten te vragen, hun tegoed terugkrijgen. Het bestuur kan borgstelling vorderen; voor voorschotten van f. 250  en hooger wordt dit beslist vereischt.' (Blankenberg)

Ondergenoemde reglementen van de vereniging bevinden zich in het bestand 'Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943)' van de ‘Bibliotheca Rosenthaliana’, een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam.

Archief

Het archief van de Vereeniging Hulpkas voor Israëlieten 1869-1956 is gedeponeerd bij het archief van 'De Hoofdsynagoge, uiterlijk, sinds 1870 De Joodse gemeente van Leeuwarden, 1815-1972' dat deel uitmaakt van het archief van de Joodse instellingen in Friesland dat onder toegangsnummer 250 wordt bewaard in Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

Het archief bevat uit de 19e eeuw:

Registers van door debiteuren terugbetaalde renteloze voorschotten, aangelegd per debiteur, 1869-1941

Register van uitgekeerde renteloze voorschotten, met vermelding van de jaren waarin deze zijn afgelost, bijgehouden per debiteur, 1885-1897, 1894-1942.

Staten van door debiteuren terugbetaalde renteloze voorschotten, aangelegd per maand, 1873-1887, 892-1923.

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Frijda, Abr., Feestrede uitgesproken ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan der vereeniging "Hulpkas voor Israëlieten" te Leeuwarden in de algemene jaarlijksche vergadering gehouden den 19 Maart 1876 (Leeuwarden 1876).
  • Huishoudelijk Reglement van de Vereeeniging Hulpkas voor Israëlieten te Leeuwarden (circa 1877).
  • Reglement der Vereeniging Hulpkas voor Israëlieten te Leeuwarden (circa 1888).