Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Joannes Baptist van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Joannes Baptist van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Oosterhout
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Joannes Baptist.

Begindatum 3 juli 1854 (oprichting)
Einddatum 2000 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.'

Activiteit

1. De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.' (Vergnes)

 

"Bedeelende armenzorg (...). Ook wel voorschotten.' (Blankenberg)

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Oosterhout van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Bestuursleden

president: C.J. Schoormans in 1894, N.G. Fransen in 1899 en 1903;

vice-president: N.G. Fransen in 1894, J.J.W. v.d. Maden in 1899 en 1903;

secretaris: J.J.W. v.d. Maden in 1894, A.G. v.d. Aa in 1899 en 1903;

penningmeester: J.J. Smits in 1894, 1899 en 1903;

eerste magazijnmeester: niet vermeld in 1894, G.J. van Loon in 1899, P.J.H. van Etten in 1903;

tweede magazijnmeester: niet vermeld in 1894, P.J.H. van Etten in 1899, Jos. van Loon in 1903.

Verantwoording gegevens

ad begindatum en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 265.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 53.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 352.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 329.

ad einddatum:

geen, de vereniging bestaat nog (of weer); zie www.vincentiusvereniging.nl (geraadpleegd op 26 januari 2011)

Archief

Het archief van de Conferentie van St. Jan de Doper van de St. Vincentiusvereniging te Oosterhout 1854-2000 wordt onder toegangsnummer 2026 bewaard in het Regionaal archief Tilburg.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de conferentie van de H. Joannes Baptist over de periode 1854-1982 in dossier nr. 523-524 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Tilburg
Naam collectie Conferentie van St. Jan de Doper van de St. Vincentiusvereniging te Oosterhout, 1854-2000
Beheersnummer 2026
Omvang 3,875 m
Notulen ja

Registers van notulen, 1854 – 1957

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen uitgebracht in de algemene ledenvergaderingen betreffende de werkzaamheden van de Conferentie en de verschillende liefdewerken, 1867 – 1869, 1873, 1875 – 1878, 1882 – 1883, 1887, 1890 – 1892, 1895 – 1903.

Correspondentie ja

Registers van uitgaande brieven, 1854 –1916;

Ingekomen stukken, 1854 juni – 1869 oktober;

Telegram van Z.H. de Paus, houdende apostolische zegen voor A. Schoonens bij gelegenheid van diens 25-jarig jubileum als president van de Conferentie; met begeleidende schrijven van de Apostolisch Internuntius te Den Haag, 1876.

Financiële stukken ja

Registers van ingeschreven jaarrekeningen over 1854/55 – 1909;

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de Conferentie, 1871 – 1878;

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de Conferentie, van het weeshuis en (sedert 1895) van de aanhorige broederscholen, 1879 – 1880, 1882 – 1890, 1892;

 

Kasboek van ontvangsten en uitgaven betreffende de Conferentie, 1862 – 1868;

Kasboeken van ontvangsten en uitgaven betreffende de Conferentie en Weeshuis en (sedert 1895) scholen, 1894 –1916;

Overzicht van de wekelijkse bedragen van ontvangsten en uitgaven en van  de saldi, 1881 – 1891;

 

Grootboeken van uitgaven betreffende de Conferentie, 1894 – 1917;

Inschrijvingsbiljetten op de lening tegen 3% ten behoeve van het op te richten weeshuis, 1868;

Naamregister van inschrijvers op de 3% geldlening t.b.v. het R.K. jongensweeshuis 1872, vernieuwd in 1877 en in 1890.

 

Overige stukken ja

Stukken betreffende een op 29 juli 1856 te Oosterhout gehouden Centrale vergadering van afgevaardigden van de Hoofdraad, de Bijzondere Raad van Amsterdam, de Conferenties van Tilburg (Goirke en Heike), Breda, Oosteind, Waalwijk, Gorinchem, Bergen op Zoom, Sprundel, Roosendaal en Oosterhout, 1856;

 

Statistieke opgaven, opgemaakt ter inzending aan de Hoofdraad, 1854 – 1911;

Tabellen, opgemaakt ingevolge ministeriele besluiten, 1867- 1878;

Verslag van de werkzaamheden van de St. Vincentiusvereniging te Oosterhout van 15 juni 1854 tot en met 30 juli 1854, de feestdag van de installatie, 1854;

 

Verslag van de feestelijke herdenking van het 25-jarig bestaan van de vereniging van de H. Vincentius à Paulo te Oosterhout, parochie hoofdkerk St. Jan, 1879;

 

Stukken die de aankoop, verhuur en het bouwen van onroerende goederen betreffen;

Stukken betreffende legaten, effecten en obligaties;

Register van wekelijks bedeling, 1889 – 1894;

“Magazijnboeken”, registers van verleende onderstand per gezin, voornamelijk kleding en beddengoed, 1867 –1890.

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag der feestelijke herdenking van het 50-jarig bestaan der Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo te Oosterhout ... 1904 (Oosterhout 1904).