Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Barnabas"

Naam Vereeniging "Barnabas"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1932 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Onderwijzers en leraren
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

'tot steun van nagelaten betrekkingen van Christelijke onderwijzers in Nederland.' (Blankenberg)

Activiteit

'1. aan weduwen, weezen of andere nagelaten betrekkingen van Christel. onderwijzers in Nederland binnen zekeren tijd na hun overlijden, eene uitkeering in eens te verstrekken;

2. aan deze weduwen en weezen bovendien een jaarlijksche toelage te verleenen; en

3. over deze weduwen en weezen een Christelijk patronaat uit te oefenen.

Het fonds wordt ten deele uit bijdragen van leden gevormd.' (Blankenberg)

Eigen gebouw (adres)

Marnixstraat 283 te Amsterdam

Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens

overige gegevens:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 917.

 

Opmerkingen

In de database wordt Blankenberg's motiverering om instellingen als deze - opererend op grens van onderlinge hulp en weldadigheid - in de selectie op te nemen, gevolgd:

'Wij hebben gemeend hier alleen die vereenigingen te moeten opnemen, die hetzij ook anderen dan de deelgerechtigden (zij het slechts bij wijze van uitzondering) tot het genot eener uitkeering toelaten, hetzij den ondersteunden (leden) geen recht op uitkeering geven, hetzij eindelijk de gelden, voor de ondersteuning bestemd, voor een belangrijk deel niet vinden uit eigen middelen, maar uit erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies, vrijwillige bijdragen, enz. in één woord, uit anderer weldadigheid.' (p. 899)

Archief

In het Stadsarchief Amsterdam worden in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers (toegangsnummer 400) enkele archiefstukken bewaard die de Vereeniging "Barnabas", vereeniging tot steun van nagelaten betrekkingen van christelijke onderwijzers in Nederland, 1929 - 1932, betreffen. Hieronder bevinden zich geen stukken uit de 19e eeuw: