Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Lambertus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Lambertus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Helmond
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Lambertus

Begindatum 23 januari 1848 (oprichting)
Einddatum 1974
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.' (Vergnes)

 

'Bedeelende armenzorg (...). (Blankenberg)

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Helmond van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties .

Bestuursleden

president: A. Prinzen in 1894 en 1899, W. van Asten in 1903;

vice-president: A. van Hoeck in 1894, 1899 en 1903;

secretaris: W. van Asten in 1894, P. de Louw in 1899 en 1903;

penningmeester: A.J.J. Raymakers J.Hzn. in 1894 en 1899, W. de Vreeze in 1903;

magazijnmeester: N. v. Grinsven en J.G. Snijder in 1894, J.G. Snijder in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad begindatum en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 261.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 49.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 346.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 328.

ad einddatum:

geen, de vereniging bestaat nog (of weer) als Vincentiusvereniging Helmond/Mierlo Hout; zie www.vincentiusvereniging.nl (geraadpleegd op 26 januari 2011)

Archief

Het archief van de conferentie van Vincentiusvereniging Helmond, 1848-1970 wordt onder toegangsnummer A-2121 bewaard in het  Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de conferentie van de H. Lambertus over de periode 1848-1974 in dossier nr. 355 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Naam collectie Vincentiusvereniging Helmond, 1848-1970
Beheersnummer A-2121
Ledenlijsten ja

Lijst met namen van het bestuur en de leden, 1848-1912;

Lijst met namen van leden, 1893-1932.

Zie ook onder Notulen.

Notulen ja

Notulen van de vergaderingen, 1883-1968. N.B.: Achterin lijst van leden en een lijst van ondersteunde gezinnen.

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1848-1968;

Brievenboek, 1896-1908.

Financiële stukken ja

Stukken betreffende legaten en schenkingen, 1878-1914.

Overige stukken ja

Stukken betreffende de oprichting van een conferentie van de St. Vincentiusvereniging in Helmond, 1848;

Stukken betreffende de heroprichting van een conferentie van de St. Vincentiusvereniging in Helmond, 1878;

Stukken betreffende de opgave van activiteiten van de St. Vincentiusvereniging ten behoeve van een statistische tabel der instellingen van weldadigheid over het jaar 1853, 1854;

Minuten van statistische overzichten, ingediend bij de Hoofdraad van de Vereniging van de H. Vincentius van Paulo in Nederland over de werkzaamheden van de conferentie H. Lambertus, 1853-1856, 1858, 1878-1915;

Akte van verkoop door mej. L.M. Raymaeckers aan de St. Vincentiusvereniging van een stuk tuin, sectie C 1349, 1851;

Begroting, opgemaakt door C. Schoones voor de bouw van een bedelingshuis aan de Noord-koninginnewal (1852);

Lijst van weefgetouwen van de St. Vincentiusvereniging, 1878;

Stukken betreffende de bouw van een onderkomen voor de St. Vincentius-en St. Elisabethvereniging te Helmond, 1883-1884;

Staat van eigendommen en bezittingen, ongedateerd;

Begroting voor de aanschaf van twintig weefgetouwen voor de St. Vincentiusvereniging, ongedateerd;

Lijsten van ondersteunde gezinnen, 1893-1913.

Opmerkingen algemeen

Het archief van de conferentie H. Lambertus maakt onderdeel uit van het archief van de Vincentiusvereniging Helmond.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag der Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo te Helmond (Helmond 1878).