Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Vlissingen

Naam Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Vlissingen
Opmerkingen over naam kortweg de 'NV' genoemd; i.p.v. 'tot Afschaffing van' ook wel: ‘tegen’ den sterken Drank
Plaats Vlissingen
Provincie Zeeland
Begindatum 1854 (eerste vermelding)
Einddatum 1858 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het 'formulier van verbintenis' luidde: "Wij, ondergeteekenden, verbinden ons, om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbintenis als deze aan te sporen.

Activiteit

Mensen te verenigen die zich in de strijd tegen dronkenschap tot het volgende verbonden: "Wij ondergeteekenden verbinden ons, om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbindtenis als deze aan te sporen. Indien wij ons te eeniger tijd aan deze verbindtenis wenschen te onttrekken, zullen wij vooraf daarvan schriftelijk kennis geven aan een der oprichters of correspondenten der Vereeniging tot Afschaffing van Sterken drank". (tractaatje no 1 uit 1842 van de Ned. Vereeniging tot Afschaffing van de sterken drank)

Afdeling van

de landelijke vereeniging, opgericht in 1842 en gevestigd te Den Haag.

Bestuursleden

In 1858:

ds. Johan Justus van Toorenenbergen, voorzitter, de post van secretaris is vacant. Geen vermelding in de Zeeuwse jaarboekjes van 1875 en 1880.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit en relatie:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, waaronder;

Maartje Janse, De Afschaffers, Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (Amsterdam 2007) 46-51, 129-158.

afdeling Vlissingen:

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1858, 1875 en 1880 (Middelburg 1858, 1875 en 1880).

Opmerkingen

ad eerste vermelding:

ontleend aan (relatie)gegevens van het formulier van de landelijke vereniging.

ad leden:

'In 1858 (...) waren er 2238 vrouwelijke afschaffers, bijna 20 procent van het totale ledenbestand.' (Janse 132)

ad laatste vermelding:

ontleend aan de Zeeuwse jaarboekjes.