Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Middelburg

Naam Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Middelburg
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 12 januari 1851 (oprichting)
Einddatum 17 oktober 1852 (opheffing)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Jeugd 12-21, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Bevordering van goede zeden, deugd en beschaving onder Israëlieten in Nederland, alles overeenkomsig den Israëlietischen godsdient; alsmede verspreiding van nuttige kundigheden, voornamelijk onder de mingeoefenden.' (Calisch)

 

Activiteit

'Armlastige scholieren en studenten financieel steunen, 'nuttige boekwerken' verspreiden en de maatschappelijke verhoudingen tussen de joden in Nederland bestuderen en verbeteren.' (Pach)

Afdeling van

de landelijke Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland, opgericht in 1849 en gevestigd te Amsterdam

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en relaties:

Hilde Pach, 'Nette kleren voor school en gedraag je correct', in Nieuw Israëlietiesch Weekblad, 21 januari 2000.

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 132-134. (Uit echte bronnen bijeengebracht door NSC).

oprichtings- en opheffingsdatum zijn ontleend aan de archiefgegevens

Opmerkingen

'De afdeeling Middelburg werd opgericht 12 Januari 1851, en bij gebrek aan deelname, in de algemeene vergadering van 17 October 1852 ontbonden.' (inv)

Archief

Het archief van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, afdeling Middelburg is gedeponeerd bij het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Middelburg dat onder toegangsnummer 55 wordt bewaard in het Zeeuws Archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Zeeuws Archief
Naam collectie Nederlands-Israëlitische Gemeente Middelburg, 1704-1996
Beheersnummer 55
Toegang inventaris
Statuten nee
Reglementen ja

Huishoudelijk reglement der afdeeling, met ontwerp, 1851.

Huishoudelijke reglementen der afdeelingen Amsterdam, 's-Gravenhage (3 exemplaren), Rotterdam en Gorinchem, 1849

Notulen ja

Notulen, 1851-1852

Jaarverslagen ja

Jaarverslag der afdeeling Middelburg over 1851/1852. (Gedrukt.)

Jaarverslagen van het Hoofdbestuur over 1849/1850 en 1850/1851; van de afdeelingen Amsterdam (2 exemplaren), 's-Gravenhage en Rotterdam over 1850/1851. (Gedrukt.)

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1851-1852

Minuten van uitgegane brieven, 1851-1852

Financiële stukken ja

Rekening en verantwoording van den thesaurier der afdeeling over 1851 en 1852

Overige stukken ja

Stukken, ter inzage gezonden aan leden der afdeeling, 1851-1852

Stukken betreffende de oprichting der afdeeling, 1851

Varia, 1851-1852

Inventaris van het archief der afdeeling 1852

Redevoeringen ter gelegenheid van de opening der afdeeling Amsterdam, 1850. (Gedrukt)