Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Bikoer Goulim" (Ziekenbezoek)

Naam Vereeniging "Bikoer Goulim" (Ziekenbezoek)
Plaats Kampen
Provincie Overijssel
Begindatum 1884 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Joden, Kraamvrouwen, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

a. het verleenen van onderstand aan behoeftige zieken en kraamvrouwen(Goossens);

Behoeftige zieken, behoorende tot de Israëlitische gemeente, worden bezocht en hun worden versterkende middelen verschaft.' (Blankenberg)

b. het verstrekken van renteloze voorschotten aan minvermogenden. (Goossens)

 

Activiteit

'Onderstand wordt verleend aan zieken en kraamvrouwen in: kleedingstukken, levens- en geneesmiddelen, indien deze laatste door de behandelend geneesheer als noodzakelijk zijn voorgeschreven en voor zoverre die aan den lijder niet op andere wijze worden verstrekt, of ook in geld. Evenzoo kan onderstand worden verleend ter voorkoming van ziekten, als de kas dat toelaat. (...) Van beschikbare gelden kan het bestuur rentelooze voorschotten verleenen aan minvermogende neringdoende ten  behoeve van hunnen handel. Het voorschot is niet meer dan f. 25 in eens.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 11 november 1884 nr. 56
Staatscourant

16 januari 1885

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1927
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 776, 801.