Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap ter bevordering van de koepokinenting, onder de zinspreuk Ne pestis intret vigila

Naam Genootschap ter bevordering van de koepokinenting, onder de zinspreuk Ne pestis intret vigila
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1799 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

door het bevorderen van de koepokinenting de volksgezondheid te verbeteren

Activiteit

het bevorderen van de koepokinenting

Aangesloten bij

sinds 1882 toegetreden tot de Vereeniging van inrichtingen tot bevordering der koepokinenting in Nederland, opgericht in 1881 en gevestigd te Rotterdam als voortzetting van de in 1872 opgerichte Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der Koepokinenting, eveneens gevestigd te Rotterdam.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief en aan de publicaties van het genootschap.

Opmerkingen

ad begindatum:

Blijkens de in de publicaties van de vereniging genoemde 'Wet' voor het Genootschap is zij opgericht in 1799. De inleiding van de inventaris is niet erg nauwkeurig waar het de jaartallen betreft.

ad richtgroep:

zieken, vooral preventief

ad leden:

medici en contribuerende leden, niet-medici

ad activiteit, inkomsten en uitgaven:

'In 1868 werd de werkwijze der koepokinenting geheel gereorganiseerd. Tot dat moment had de voortplanting der koepokstof plaats van kind op kind, voortaan zou het geschieden van rund op rund.

Deze methode was veel duurder. Ter bestrijding van de inrichtingskosten van het voor deze werkwijze benodigde stalletje vroeg het genootschap aan de Gemeenteraad een extra subsidie.

Voor het jaar 1868 werd ook voor het eerst een door het genootschap aan de Raad overgelegde rekening en verantwoording aangetroffen. Hierop komen voor: 'subsidie van het Rijk f. 500, van de gemeente f. 933,05 's jaars.' Vanaf 1895 werd de Rijkssubsidie verhoogd tot f. 2000.

ad einddatum:

de inventaris vermeldt:'Kladnotulen van de laatste vergadering op 21 november, 1956'.

ad publicaties van de vereniging:

te raadplegen in de bibliotheek van de universiteit van Amsterdam (UvA).

Archief

Het archief van het Genootschap ter bevordering van de koepokinenting 1894-1956, wordt onder toegangsnummer 335 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam (0,5 m. openbaar). Het bevat als enig archiefmateriaal vóór 1900 (een deel van) de 'Registers van notulen, 1894-1956'.

Archiefstukken van het Genootschap bevinden zich ook in de Handschriftenverzameling (Rotterdam), dat onder toegangsnummer 33.1 eveneens wordt bewaard in het Gemeentearchief aldaar. Het bevat:

Vaccinatiebewijs voor Joseph Levie Cohen, afgegeven door het Genootschap ter bevordering van de Koepokinenting, 1835;

Aanstelling tot honorair lid van het Genootschap ter bevordering van de koepokinenting te Rotterdam, 1806;

Stukken betreffende de koepokinenting te Rotterdam, 1865-1882;

Stukken betreffende het Genootschap tot bevordering der Koepokinenting, onder de zinspreuk "Ne pestis intret vigila", 1863-1871.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verhandelingen van het Rotterdamsche Genootschap, ter bevordering van de koepok-inenting, onder de zinspreuk. Ne pestis intret vigila, ter gelegenheid van deszelfs algemeene vergadering, gehouden den 9 Dec. 1807 (Rotterdam 1808).
  • Verslag van het Genootschap tot bevordering der koepokinenting onder de zinspreuk "Ne pestis intret vigila" te Rotterdam (Rotterdam 1874-1921?).
  • Wet voor het Genootschap ter bevordering der koepokinenting, opgerigt in den jare 1799 te Rotterdam, onder de Zinspreuk: Ne pestis intret vigila.